ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*verbalization*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น verbalization, -verbalization-

*verbalization* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verbalization (n.) การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด Syn. expression, utterance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *verbalization*
Back to top