ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aerate*, -aerate-

aerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerate (vt.) ทำให้อากาศผ่านเข้าไปได้
aerated (adj.) ที่อากาศเข้าได้
aerated (sl.) ตื่นเต้นเกินเหตุ
English-Thai: HOPE Dictionary
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
English-Thai: Nontri Dictionary
aerate(vt) อัดลม,ผึ่งลม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerated Lagoon สระเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงสระ และไม่มีการหมุนเวียนสลัดจ์ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If anyone tries to escape, aerate them.ถ้าใครพยายามจะหลบหนี ให้ฆ่าพวกมันซะ
All qualities which, in our line of work, are about as much use as an aerated condom.ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ในสายงานของเรา นับว่าไร้ประโยชน์ พอ ๆ กับถุงยางที่รั่ว

aerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดลม[adj.] (atlom) EN: aerated ; carbonated FR: gazeux
เครื่องเติมอากาศ[n. exp.] (khreūang to) EN: pond aerator FR: oxygénateur [m] ; aérateur [m]
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām-atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop ; carbonated beverage ; soda FR: boisson gazeuse [f] ; soda [m] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aerate
Back to top