ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upswing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upswing*, -upswing-

upswing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upswing (n.) การเจริญก้าวหน้าขึ้น See also: การเจริญขึ้น, การก้าวหน้าขึ้น, การเพิ่มขึ้น Syn. improvement, growth, upturn Ops. downswing
upswing (n.) การแกว่งขึ้น (ลูกตุ้มนาฬิกา) Syn. swing Ops. downswing
upswing (vi.) เจริญก้าวหน้า See also: เจริญ, ก้าวหน้า Syn. improve
English-Thai: HOPE Dictionary
upswing(อัพ'สวิง) n. การแกว่งขึ้น,การเพิ่มขึ้น,การเจริญขึ้น,การก้าวหน้า. vi. แกว่งขึ้น,เพิ่มขึ้น,ก้าวหน้า., Syn. improvement,upturn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The upswing in candy sales had led to a rise in cavities which led to a rise in toothpaste sales.ยอดขายขนมหวานเพิ่มขึ้น ฟันผุก็เพิ่ม ยอดขายยาสีฟันก็เพิ่มตาม
But I read in an article that religion is on the upswing.แต่ผมอ่านตามคอลัมน์ "ศาสนากำลังไปได้ไกล"
The Dow will be on an upswing.ตลาดดาวโจนส์ อยู่ในช่วงการแกว่งไปมา
I don't think that my life's gonna take some sudden upswingฉันถังแตก. . ฉันหดหู่เป็นบ้า.
What's so nuts about calling an upswing?อะไรจะปานนั้น แล้วถ้าเรากระตุ้นเค้าหน่อยล่ะ
Looks like a little bit of an upswing...Looks like a little bit of an upswing...
And we're gonna do some old standard for you but first we're gonna start out with a new tone By Tim Simonec called Upswingingและก่อนอื่น ขอเริ่มด้วยเพลงเก่าๆ ก่อนนะครับ ซึ่งเพลงนี้ประพันธ์โดย Tim Simonec ชื่อเพลงว่า "Upswinging"

upswing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上向線[じょうこうせん, joukousen] (n) upswing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upswing
Back to top