ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upmost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upmost*, -upmost-

upmost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upmost (adj.) สูงสุด See also: สุดยอด, เหนือสุด Syn. uppermost Ops. lowest
English-Thai: HOPE Dictionary
upmost(อัพ'โมสทฺ) adj. =uppermost (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Along with yours, it would, we believe, confer upon him the upmost legitimacy in Boston.เราเชื่อว่าการตัดสินใจของท่าน จะทำให้เขา กลายเป็นผู้นำบอสตันอย่างชอบธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upmost
Back to top