ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*upmost*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น upmost, -upmost-

*upmost* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upmost (adj.) สูงสุด See also: สุดยอด, เหนือสุด Syn. uppermost Ops. lowest
English-Thai: HOPE Dictionary
upmost(อัพ'โมสทฺ) adj. =uppermost (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Along with yours, it would, we believe, confer upon him the upmost legitimacy in Boston.เราเชื่อว่าการตัดสินใจของท่าน จะทำให้เขา กลายเป็นผู้นำบอสตันอย่างชอบธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *upmost*
Back to top