ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unspeakable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unspeakable*, -unspeakable-

unspeakable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unspeakable (adj.) ที่เลวร้ายจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ Syn. horrible, frightful
unspeakableness (n.) การพูดไม่ออก
English-Thai: HOPE Dictionary
unspeakable(อันสพีค'คะเบิล) adj. พูดไม่ได้,เหลือที่จะพรรณา,พูดไม่ออก,เลวร้าย.
English-Thai: Nontri Dictionary
unspeakable(adj) ไม่สามารถบรรยายได้,พูดไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Later, I learnt the Thuggee cult was once real and did of unspeakable things.ต่อมาผมได้เรียนรู้ศาสนาทักกีครั้งหนึ่งเคยเป็นจริง และทำในสิ่งที่ไม่สามารถบรรยายได้
"as the army of unspeakable figures...ของกองทัพสัตว์ประหลาดอันน่าสยดสยองเหล่านี้
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
Those who've committed unspeakable crimes.พวกนั้นเป็นพวกที่ทำความผิดที่พูดไม่ได้
To survive... we do unspeakable things.ที่จะประทังชีวิต... พูดอะไรกันไม่ออก
Your destiny, Nathan, is to set the course of history after this unspeakable act has occurred.ชะตาลิขิตของลูก,นาธาน, คือการจัดแจงวิถีของประวัติศาสตร์ หลังจากการกระทำที่เปิดเผยไม่ได้นี้ ได้เกิดขึ้น
There were unspeakable atrocities, rumors of biological weapons.ที่ซึ่งมีแต่ความป่าเถื่อนจนไม่อาจบรรยาย มีข่าวลือเรื่องอาวุธชีวะภาพ
I think deep down, we're all capable of unspeakable things.คิดลึกลงไป เราทั้งหมดไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้
You can't imagine the unspeakable things I've sufferedเจ้าจินตนาการถึงสิ่งเลวร้าย ที่ข้าต้องทนทรมานไม่ออกหรอก
The unspeakable truth loomed unavoidably before me as I swam towards the anchored Freighter.The unspeakable truth loomed unavoidably before me... ...as I swam towards the anchored Freighter.
Just as you liked enticing all those starving men with your flesh luring them into your maker's clutches so that he could murder them and defile their bodies in unspeakable ways as you watched.เหมือนกับที่คุณล่อลวง ผู้ชายที่หิวโหย ด้วยเนื้อหนังของคุณ ล่อลวงพวกเขาไปสู่ผู้สร้างที่เห็นแก่ตัวของคุณ
And from his own flesh, Hades gave birth to an unspeakable horror.และจากเนื้อหนังของเขาเอง เฮดีสให้กำเนิดความสยดสยองที่มากล้น เดอะคราเค่น

unspeakable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法形容[wú fǎ xíng róng, ˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 无法形容 / 無法形容] unspeakable; indescribable

unspeakable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance
絶する[ぜっする, zessuru] (vs-s) to be unspeakable; to be unimaginable
言うに言われぬ[いうにいわれぬ, iuniiwarenu] (n) beyond expression; unspeakable; inexpressible; indescribable

unspeakable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsagbar; unsäglich {adj} | unsäglicher | am unsäglichstenunspeakable | more unspeakable | most unspeakable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unspeakable
Back to top