ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unimaginable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unimaginable*, -unimaginable-

unimaginable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unimaginable (adj.) ซึ่งเหลือเชื่อ See also: ซึ่งยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ Ops. conceivable, imaginable
unimaginable (adj.) ซึ่งไม่น่าเชื่อ See also: ซึ่งเหลือเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ Syn. unbelievable Ops. believable, credible
unimaginable (adj.) ที่ไม่สามารถจินตนาการได้ Syn. unbelievable Ops. imaginable
English-Thai: HOPE Dictionary
unimaginable(ยูนิแมจ'จะนะเบิล) adj. สุดที่จะคนึงคิด,เข้าใจยาก,คาดคิดไม่ถึง,เป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You unimaginable bastard.คุณมันมีแต่ความคิดเลวๆ ในหัว
Taekwondo is a martial art with unimaginable destructive power.เทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้โดยใช้พลังทำลายที่คาดเดาไม่ได้
And they will kill, and they will terrorize, and they will conspire, and they will cause unimaginable destruction to the world.พวกมันฆ่า พวกมันทำให้กลัว พวกมันรวมหัวกัน และไม่มีใครคาดคิดได้เลยว่ามันจะสร้างความเสียหาย
I grieve equally for every family that has been visited with the same... unimaginable news that we have received today.ผมขอแสดงความเสียใจไปยังทุกๆครอบครัว ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ ที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนแบบนี้ เหมือนที่เราได้รับวันนี้
Is it unimaginable for a son to just want to sit and talk with his father?มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่ลูกอย่างผม แค่อยากจะนั่งคุยอะไรกับพ่อบ้าง?
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง
Causing unimaginable pain.จะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างที่นายคิดไม่ถึง
However, in this Shinhwa High School, a school for the chosen, something unimaginable was happening.อย่างไรก็ตาม ในโรงเรียนชินฮวา โรงเรียนของผู้ที่ถูกคัดสรร ก็มีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
This investment by the Banking Clan will create unimaginable new war profits, the largest droid factory ever built.ด้วยเงินลงทุนนี่จากกลุ่มธนาคาร จะสร้างผลกำไรใหม่จากสงคราม ที่ไม่อาจจะจินตนาการได้ โรงงานผลิตดรอยด์ที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยสร้างมา
Now you've put as all in a unimaginable terror.ตอนนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วความ หวาดกลัว
Bob, who else could fall from unimaginable heights and end up without a single scratch?บ้อบ ผู้ที่ตกจากฟ้าที่สูงเกินจินตนาการ\ แต่สุดท้ายก็ไม่มีแม้รอยขีดข่วน
We're in the midst of profound changes that are things that were once unimaginable have become inevitableเราคือศูนย์กลางความแตกต่างในสิ่งต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

unimaginable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可思议[bù kě sī yì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ, 不可思议 / 不可思議] inconceivable; unimaginable; unfathomable

unimaginable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有り得べからざる[ありうべからざる, ariubekarazaru] (exp,adj-pn) impossible; unthinkable; unimaginable
絶する[ぜっする, zessuru] (vs-s) to be unspeakable; to be unimaginable
考えられない[かんがえられない, kangaerarenai] (adj-i) unimaginable
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unimaginable
Back to top