ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unfeeling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unfeeling, *unfeeling*,

-unfeeling- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're so screwed... they're not like Vocal Adrenaline, who were unfeeling Borg robots.เราซวยสุดขีดแล้ว พวกเขาไม่เหมือนกับ Vocal Adrenaline ซึ่งเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไร้หัวใจ

-unfeeling- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木石[ぼくせき, bokuseki] (n) (1) trees and stones; (2) unfeeling person
木石漢[ぼくせきかん, bokusekikan] (n) unfeeling or callous person
非人情[ひにんじょう, hininjou] (adj-na,n) heartless; inhuman; unfeeling

-unfeeling- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาเย็น[adj.] (chāyen) EN: unfriendly ; cold ; cool ; unfeeling ; irresponsive FR:
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจไม้ไส้ระกำ[adj.] (jaimāisaira) EN: unfeeling ; hardhearted ; unsympathetic FR: sans cœur ; aimable comme une porte de prison
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
ไม่มีแก่ใจ[adj.] (mai mī kaē ) EN: hard ; ungenerous ; unfeeling FR:
ไม่มีความรู้สึก[adj.] (mai mī khwā) EN: impassible ; insensate ; unfeeling FR:
ไม่มีน้ำใจ[adj.] (mai mī namj) EN: ungenerous ; unfeeling ; unkind FR:
เย็นชา[adj.] (yenchā) EN: cold ; indifferent ; aloof ; unconcerned ; apathetic ; unfeeling ; unfriendly ; distant FR: distant ; froid

-unfeeling- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefühllos {adj} | gefühlloser | am gefühllosestenunfeeling | more unfeeling | most unfeeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unfeeling-
Back to top