ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undesigned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undesigned*, -undesigned-

undesigned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undesigned (adj.) ซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า See also: ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า, ซึ่งบังเอิญ, ซึ่งไม่ได้ตั้งใจ Syn. unintentional, inadvertent, unintended, unplanned Ops. designed
English-Thai: HOPE Dictionary
undesigned(อัน'ดิไซน์ดฺ) adj. ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า,บังเอิญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undesigned
Back to top