ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underwater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underwater*, -underwater-

underwater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underwater (adj.) ซึ่งอยู่ใต้น้ำ Syn. undersea
underwater (adv.) ใต้น้ำ Syn. undersea
underwater (adv.) อยู่ใต้น้ำ
underwater (n.) ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำ
underwater craft (n.) เรือดำน้ำ See also: เรือใต้น้ำ
underwater craft (n.) เรือดำน้ำของเยอรมันนี Syn. submarine
English-Thai: HOPE Dictionary
underwater(อัน'เดอะวอเทอะ) adj.,adv. อยู่ใต้น้ำ.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
underwater cuttingการตัดใต้น้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Underwater archaeologyโบราณคดีใต้น้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุ่นระเบิด (n.) underwater mine See also: explosive underwater mine
คลื่นใต้น้ำ (n.) underwater waves See also: undercurrent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ
Aqua Man can breathe underwater and talk to fish.มนุษย์น้ำหายใจใต้น้ำ และคุยกับปลาได้
I thought you'd already been through all of the underwater training courses.คุณก็เคยผ่านการฝึกใต้น้ำมาทุกรูปแบบแล้วไม่ใช่รึ
A piece of paper that's been underwater for 84 years... and my team are able to preserve it intact.กระดาษซึ่งตกอยู่ใต้ท้องน้ำมา 84 ปี ทีมผมทะนุถนอมไว้ได้โดยไม่บุบสลาย
...right about here, which then leads to this underwater passageway....ถูกต้อง ที่นี่ล่ะ ซึ่งแอ่งน้ำนี้จะนำทาง พาลงใต้น้ำผ่านไปทางนี้
He busted open an underwater fence and released them back into the ocean.เขาทำให้รั้วให้น้ำแตกออก แล้วก็ปล่อยพวกมันออกไปสู่มหาสมุทร
How are you able to breathe underwater ?นายหายใจให้น้ำได้ไง?
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Practice underwater skills beside this dock.จะมาฝึกดำน้ำข้างท่าเรือนี่
Every saturday, beginning dive classes practice underwater skills beside this dock.ทุกวันเสาร์ คลาสเรียนดำน้ำ จะมาฝึกดำใต้ผิวน้ำข้างท่าเรือนี่
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน พบสิ่งที่น่าสยดสยองในวันนี้ เมื่อพวกเขาค้นพบสุสานใต้น้ำเข้าโดยบังเอิญ บริเวณรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่

underwater ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水下核试验[shuǐ xià hé shì yàn, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 水下核试验 / 水下核試驗] underwater nuclear test
水底写字板[shuǐ dǐ xiě zì bǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄅㄢˇ, 水底写字板 / 水底寫字板] underwater writing tablet
水底相机[shuǐ dǐ xiàng jī, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, 水底相机 / 水底相機] underwater camera
水底[shuǐ dǐ, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧˇ, 水底] underwater

underwater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA
水中スクーター[すいちゅうスクーター, suichuu suku-ta-] (n) diver propulsion vehicle; DPV; underwater scooter
水中スクーター・ダイブ;水中スクーターダイブ[すいちゅうスクーター・ダイブ(水中スクーター・ダイブ);すいちゅうスクーターダイブ(水中スクーターダイブ), suichuu suku-ta-. daibu ( suichuu suku-ta-. daibu ); suichuu suku-ta-daibu ( suichu] (n) dive on an underwater scooter; diver propulsion vehicle dive
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood
沈埋工法[ちんまいこうほう, chinmaikouhou] (n) underwater tunnel construction by sinking prefabricated box culverts
潜く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to be underwater from the neck down; to collect shells, seaweed, etc. by diving under the water; (2) to force something under the surface of the water
箱眼鏡[はこめがね, hakomegane] (n) water glass; hydroscope; box, etc. with glass bottom for viewing underwater
覗き眼鏡;覗眼鏡(io)[のぞきめがね, nozokimegane] (n) (1) (See 覗き機関・のぞきからくり) peep show; device with lens mounted on a stand or in a box to view enlarged pictures; (2) (See 箱眼鏡・はこめがね) water glass; hydroscope; box, etc. with glass bottom for viewing underwater

underwater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใต้น้ำ[adj.] (tāi nām) EN: underwater ; submarine FR: sous-marin

underwater ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterwasserjagd {f}underwater harpooning
Unterwassermassage {f}underwater massage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underwater
Back to top