ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undersea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undersea*, -undersea-

undersea ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undersea (adj.) ที่เกี่ยวกับใต้ทะเล Syn. underwater
undersea (adv.) ใต้ทะเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, I'm going on a trip soon to study undersea Pacific walrus behaviors.จริง ๆ แล้วผมก็กะว่าจะเดินเรือซักระยะนึง เพื่อไปศึกษาพฤติกรรมของแมวน้ำใต้ทะเล
But this area here, there's an undersea inlet at the southern tip and it runs beneath the entire length of the island.แต่... ...บริเวณนี้ มันจะมีเวิ้งน้ำอยู่ด้านล่าง อยู่ตรงปลายเกาะทางทิศใต้
He sold places in a secret undersea facility he called Harbinger.เขาขายสถานที่ลึกลับ มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อม ใต้ท้องทะเล เขาเรียกมันว่าฮาบินเกอร์
Your temples are pulsing like some weird undersea creature.ไม่? ขมับของคุณเต้นเป็นจังหวะ แปลกๆ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
Right, and now in the moment we have to create and backstop a believable undersea recovery expert...อืม แล้วตอนนี้ เราก็ต้องมาหาคนที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญการหาของใต้ทะเลที่เชื่อถือได้...
"utopia," "undersea" and "MCS""ยูโทเปีย", "ใต้ทะเล" และ "MCS"

undersea ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
海底ケーブル[かいていケーブル, kaitei ke-buru] underseas cable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undersea
Back to top