ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconsidered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconsidered*, -unconsidered-

unconsidered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconsidered (adj.) ที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ See also: ที่ไม่ได้พิจารณา Syn. brash, hasty, hotheaded, thoughtless Ops. thoughtful
unconsidered (adj.) ที่ไม่เห็นว่าน่าพิจารณา See also: ที่ไม่อยู่ในข่ายต้องคำนึงถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know what Socrates said about a life unconsidered.รู้มั้ย โซเครติสเคยพูด เกี่ยวกับชีวิตที่ไม่ใช้เหตุผล

unconsidered ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconsidered
Back to top