ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unconsidered-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unconsidered, *unconsidered*,

-unconsidered- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unconsidered-
Back to top