ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unafraid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unafraid, *unafraid*,

-unafraid- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've lived my life unafraid of taking big steps.ผมเป็นตัวของตัวเอง ไม่กลัวที่จะเดินหน้า.
Warrior, unafraid and willing!Warrior, unafraid and willing!
Let us be unafraid to admit:พวกเราต้องไม่กลัวที่จะยอมรับมัน
So confident of her innate royalty, she is completely unafraid to handle whatever disgusting creature...และเธอยังมีความมั่นใจอย่างธรรมชาติ เธอไม่เคยกลัวอะไรเลยสักนิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หน้าขยะแขยง
You are bold, unafraid of deathคุณบ้ามาก, ไม่กลัวตาย
#Then I was young and unafraid ## เมื่อฉันยังเยาว์ และไม่กลัวสิ่งใด #
"The foe you gave was strong and brave and unafraid to die."ศัตรูที่ท่านประทานมาให้.. ต่างก็กล้าหาญ.. และไม่กลัวตาย..
* for once unafraid ** ครั้งหนึ่งไม่เคยกลัว *
Fast and efficient, and he is unafraid of a heavy police presence.รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเขาไม่กลัวที่มีตำรวจมากมายอยู่ที่นั่น
"how fierce we were when we were young, when we were unafraid of coming unhinged.""ว่าเราโหดร้ายขนาดไหนตอนที่เราเป็นวัยรุ่น" "เมือเราไม่เกรงกลัวต่อความวิปริตที่กำลังจะมาอีกแล้ว"

-unafraid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch)

-unafraid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้าตัดสินใจ[v. exp.] (klā tatsinj) EN: be unafraid to make a decision ; be decisive FR: assumer sa décision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unafraid-
Back to top