ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unable*, -unable-

unable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unable (adj.) ซึ่งไม่สามารถ
English-Thai: Nontri Dictionary
unable(adj) ไม่สามารถ,ไร้ความสามารถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unableไม่สามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินไม่ลง (v.) be unable to eat
ขบไม่แตก (v.) be unable to solve a problem Syn. คิดไม่ออก, แก้ไม่ตก
ขัดเบา (v.) be unable to urine See also: suffer from strangury, have suppression of urine
ชักหน้าไม่ถึงหลัง (v.) be unable to make ends meet See also: be impossible to make ends meet, income falling short of expenditure, have a gap in supply
ตาถั่ว (n.) be unable to see or find things See also: turn a blind eye to
แก้ไม่ตก (v.) be unable to solve a problem Syn. คิดไม่ออก
โงหัวไม่ขึ้น (v.) be unable to raise up one´s head
ไม่ไหว (adv.) unable See also: cannot Syn. ไม่ได้ Ops. ไหว, ได้
ไม่ไหว (adv.) unable See also: cannot Syn. ไม่ได้ Ops. ไหว, ได้
ไม่ทัน (aux.) unable to See also: cannot, could not
ไม่ทัน (adv.) unable to catch See also: incapable of catching Ops. ทัน
หัวปักหัวปำ (adv.) unable to turn one´s head up Syn. โงหัวไม่ขึ้น
สิ้นท่า (v.) be unable See also: be at dead end Syn. หมดท่า, จนแต้ม, สิ้นแต้ม
สิ้นแต้ม (v.) be unable See also: be at dead end Syn. สิ้นท่า, จนแต้ม, จนมุม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are unable to repair itพวกเราไม่สามารถซ่อมมันได้
I am unable to get to the phone right nowฉันไม่สามารถจะไปโทรศัพท์ได้ในตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา
I am unable to answer that without more specific information.ฉันไม่สามารถที่จะตอบว่า โดยไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มากขึ้น
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง
If we are unable to capture him, you will lure him out to the old city and attack.ถ้าหากเราไม่สามารถจับเขาได้ นายต้องล่อให้เขาออกไปซัดกันนอกเมืองเก่า
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง
I've been unable to remove the stains from your bathtub.ผมขัดรอยเปื้อนในอ่างไม่ออก
I was paralysed, unable to respond to my sister's calls for help.ผมจำได้ว่าเห็นแสงสว่าง ทั้งนอกและในห้อง ผมเป็นอัมพาต...
Unfortunately, we were unable to recover it in time to stop the war.ให้ผมตัดหัวมันแขวนกับผนังดีมั้ย
I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barriers.ผมเข้ามาร่างนี้เพราะผมไม่สามารถผ่านเข้าไป ในระบบป้องกันของแผนก 6 ได้
If you're unable to retrieve the Puppet Master your orders are to destroy it without fail.ถ้าคุณเอาตัวนักเชิดหุ่นกลับมาไม่ได้... คุณจะได้รับโทษนะ
As I explained before, I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barriers.อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรก, ผมเข้ามาในร่างนี้ – เพราะผมไม่สามารถจะเป็นระบบป้องกัน ของแผนก 6 ได้สำเร็จ.

unable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
不克[bù kè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, 不克] cannot; to not be able (to); to be unable to
忍不住[rěn bu zhù, ㄖㄣˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, 忍不住] cannot help; unable to bear
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 眩惑] confusion; unable to escape from infatuation or addiction
泥古不化[nì gǔ bù huà, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, 泥古不化] conservative and unable to adapt (成语 saw)
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 碍难从命 / 礙難從命] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
打不过[dǎ bu guò, ㄉㄚˇ ㄅㄨ˙ ㄍㄨㄛˋ, 打不过 / 打不過] unable to defeat; to be no match for sb
不识好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, 不识好歹 / 不識好歹] unable to tell good from bad; undiscriminating
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
有目无睹[yǒu mù wú dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ˊ ㄉㄨˇ, 有目无睹 / 有目無睹] has eyes but can't see (成语 saw); unable or unwilling to see the importance of sth; blind (to sth great)
束手[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, 束手] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
办不到[bàn bu dào, ㄅㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 办不到 / 辦不到] impossible; can't be done; no can do; unable to accomplish
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 顺应不良 / 順應不良] inability to adjust; unable to adapt
入不敷出[rù bù fū chū, ㄖㄨˋ ㄅㄨˋ ㄈㄨ ㄔㄨ, 入不敷出] income does not cover expenditure; unable to make ends meet
合不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, 合不来 / 合不來] unable to get along together; incompatible
没有生育能力[méi yǒu shēng yù néng lì, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄩˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 没有生育能力 / 沒有生育能力] infertile; unable to have children
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 容不得] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth
结舌[jié shé, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 结舌 / 結舌] tongue-tied; unable to speak (out of surprise, embarrassment etc)
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, 不识一丁 / 不識一丁] total illiterate; unable to read the simplest characters
一筹莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, 一筹莫展 / 一籌莫展] unable to find a way out; to be at wits' end
不了[bù liǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 不了] unable to; without end
刹不住[shā bù zhù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 刹不住 / 剎不住] unable to brake (stop)
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, 只见树木不见森林 / 只見樹木不見森林] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture
吃不上[chī bu shàng, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄕㄤˋ, 吃不上] unable to get anything to eat; to miss a meal
吃不消[chī bu xiāo, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄒㄧㄠ, 吃不消] unable to stand (exertion, fatigue etc)
喜不自胜[xǐ bù zì shèng, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄕㄥˋ, 喜不自胜 / 喜不自勝] unable to contain one's joy (成语 saw)
喜不自禁[xǐ bù zì jīn, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄧㄣ, 喜不自禁] unable to contain one's joy (成语 saw)
受不了[shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 受不了] unbearable; unable to endure; can't stand
不得而知[bù dé ér zhī, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄦˊ ㄓ, 不得而知] unknown; unable to find out
爱莫能助[ài mò néng zhù, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄋㄥˊ ㄓㄨˋ, 爱莫能助 / 愛莫能助] willing to help but unable to do so
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
恨不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 恨不得] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly
恨不能[hèn bu néng, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄋㄥˊ, 恨不能] wishing one could do sth; to hate to be unable; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly (esp. sth unattainable)

unable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
ミンネ[, minne] (n) love of a knight for a courtly lady (upon which he is unable to act) (ger
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank
儘ならない[ままならない, mamanaranai] (adj-i) (uk) unable to have one's way with
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
反りが合わない;そりが合わない[そりがあわない, sorigaawanai] (exp,adj-i) unable to cooperate; unable to hit it off
叩きのめす[たたきのめす, tatakinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat up (till unable to stand)
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp,v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
思い迷う[おもいまよう, omoimayou] (v5u) to be unable to make up one's mind; to be undecided
息が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
意馬心猿[いばしんえん, ibashin'en] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions
歯が立たない[はがたたない, hagatatanai] (exp,adj-i) (1) unable to compete with; not able to make a dent in (e.g. a problem); not able to get a solid hit in (e.g. in a fight); (2) hard to chew
涙塞き敢えず[なみだせきあえず, namidasekiaezu] (adj-f) unable to fight back tears
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep
空気を読めない[くうきをよめない, kuukiwoyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
空気読めない[くうきよめない, kuukiyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement)
紙魚;衣魚;蠧魚[しみ(gikun);とぎょ(蠧魚), shimi (gikun); togyo ( to sakana )] (n) (1) (uk) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae); (2) (See 大和紙魚) oriental silverfish (Ctenolepisma villosa); (3) (derog) someone who is unable to apply what they have read
腰を抜かす[こしをぬかす, koshiwonukasu] (exp,v5s) (1) (See 腰抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise
腰抜かす[こしぬかす, koshinukasu] (v5s) (1) (See 腰を抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise; to lose one's legs
見るに見かねる;見るに見兼ねる[みるにみかねる, mirunimikaneru] (exp) (See 見かねる・みかねる) unable to let pass unnoticed; unable to be indifferent; unable to just watch (without doing anything); can't bear to see; can't stand watching; can't just stand by
論語読みの論語知らず[ろんごよみのろんごしらず, rongoyominorongoshirazu] (exp) a mere scholar, unable to practically use what he has learned; someone who knows a theory, but cannot apply it

unable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
เอาไม่อยู่[v. exp.] (ao mai yū) EN: be unable to check ; be unable to control FR:
บแรงภักษ์ ; บ่แรงภักษ์[v.] (børaēngphak) EN: be unable to eat FR:
ชักหน้าไม่ถึงหลัง[v. (loc.)] (chaknāmaith) EN: be unable to make ends meet ; cannot make ends meet ; be unable to live within one's means FR: être incapable de joindre les deux bouts
เดาไม่ถูก[v. exp.] (dao mai thū) EN: be unable to guess ; cannot guess correctly FR:
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai ) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หือไม่ขึ้น[adj.] (heūmaikheun) EN: submissive ; tame ; under someone's thumb ; unable to protest ; unable to disagree ; cowed FR: soumis
หูหนวก[adj.] (hūnūak) EN: deaf ; unable to hear FR: sourd
จับไม่ถนัด[v. exp.] (jap mai tha) EN: be unable to get a good grip FR:
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
จมไม่ลง[v.] (jommailong) EN: be unable to adapt FR:
แก้ไม่ตก (แก้...ไม่ตก)[v. exp.] (kaē ... mai) EN: be unable to solve FR:
แก้ปัญหาไม่ตก[v. exp.] (kaē panhā m) EN: be unable to solve a problem FR:
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
ขัดเบา[v.] (khatbao) EN: suffer retention of urine ; be unable to urine FR:
คัดง้าง[adj.] (khat-ngāng) EN: unable to agree FR: en complet désaccord
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
คิดไม่ตก[v. exp.] (khit mai to) EN: be unable to solve FR:
คิดตามไม่ทัน[v. exp.] (khit tām ma) EN: cannot follow ; be unable to follow FR: être incapable de suivre
คออ่อน[adj.] (khø-øn) EN: easily drunk ; unable to drink a lot FR:
ขบปัญหาไม่แตก[v. exp.] (khop panhā ) EN: be unable to solve a problem FR:
กินไม่ได้ (กิน...ไม่ได้)[v. exp.] (kin mai dāi) EN: be unable to eat ; not be able to eat FR: être incapable de manger
กินไม่ลง[v.] (kinmailong) EN: refrain from winning ; refrain from taking ; difficult to win ; be unable to win FR:
กินไม่ลง (กิน...ไม่ลง)[v. exp.] (kin ... mai) EN: do not like ; be unable to bear ; be unable to eat ; cannot swallow ; be unable to get sth down FR: ne pas passer
กลืนไม่ลง[v.] (kleūnmailon) EN: be unable to accept sth ; I couldn't take it ; I couldn't accept it FR:
กลืนไม่ลง[v. exp.] (kleūn mai l) EN: be unable to get sth down ; I can't swallow FR:
ก้นร้อน[adj.] (konrøn) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants FR:
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
ลังเลใจ[adj.] (langlē jai) EN: hesitant ; undecided ; unable to make up one's mind FR:
ไม่ได้[v. exp.] (mai dāi [= ) EN: be unable to ; cannot ; can't FR: ne pas pouvoir
ไม่ได้ (...ไม่ได้)[adj.] (... mai dāi) EN: in- (pref.) ; unable to … FR: in- (préf.) ; incapable de …
ไม่ออก (...ไม่ออก)[v. exp.] (... mai øk) EN: be unable to ... FR: être incapable de ...
ไม่สามารถ[adj.] (mai sāmāt) EN: unable ; not capable ; incapable ; powerless FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.) ; pas fichu de (fam.) ; pas foutu de (fam.) ; infoutu de (fam.)
ไม่สามารถได้ (ไม่สามารถ...ได้)[v. exp.] (mai sāmāt …) EN: be unable to … FR: être incapable de …
ไม่ทัน[aux.] (maithan) EN: unable to ; cannot ; could not FR:
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: unable to catch ; incapable of catching FR:
ไม่ไหว[adj.] (mai wai) EN: unable ; cannot FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)
มองไม่เห็น[adj.] (møng mai he) EN: invisible ; unable to see FR: invisible ; indiscernable
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
นึกไม่ออก[v. exp.] (neuk mai øk) EN: disremember ; forget ; be unable to remember FR: ne pas se rappeler ; échapper

unable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unkundig {adj} | unkundig sein | des Lesens unkundigunacquainted | to have no knowledge | unable to read
Breitband-Oszillator {m} | abstimmbarer Breitband-Oszillatorwideband oscillator | wideband tunable oscillator
handlungsunfähig {adj}unable to act; incapable of acting
manövrierunfähig {adj}unable to manoeuvre; disabled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unable
Back to top