ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protruding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protruding*, -protruding-

protruding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protruding (adj.) ซึ่งยื่นออกมา Syn. projecting
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากแบะ (n.) protruding mouth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hiker found a foot protruding from the soil right up here.นักปีนเขาเจอเท้ายื่นออกมาจากดินตรงนี้
The victim's broad nasal aperture with a rounded nasal sill in combination with the protruding nature of the mandible suggests negroid.ช่องโพรงจมูกของเหยื่อ มีความกลม เมื่อมาพิจารณารวมกับลักษณะ
Protruding... and so noticeableไอ้ที่ยื่นๆนั้น... เห็นชัดจะตาย
See the optic nerves protruding?ดูประสาทตาที่หลุดออกมาซิ

protruding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸边[tū biān, ㄊㄨ ㄅㄧㄢ, 凸边 / 凸邊] rim; protruding edge
凸起[tū qǐ, ㄊㄨ ㄑㄧˇ, 凸起] convex; protruding; to protrude; to bulge; to buckle upwards

protruding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead)
八重歯[やえば, yaeba] (n) double tooth; protruding tooth (like a fang); high canine
出っ尻[でっちり, decchiri] (n) protruding buttocks; big butt
出っ歯[でっぱ, deppa] (n) protruding tooth; overbite
出べそ;出臍[でべそ, debeso] (n) (uk) protruding navel; outie
出歯[でば, deba] (n) protruding tooth; overbite
出目[でめ, deme] (n,adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice
受け口;受口;承口[うけぐち;うけくち, ukeguchi ; ukekuchi] (n) (1) mouth with a protruding lower lip and jaw; (2) (うけぐち only) socket; receiving window; slot
添い歯[そいば, soiba] (n) (See 八重歯・やえば) double tooth; protruding tooth (like a fang)
猿臂[えんぴ, enpi] (n) long, protruding elbows (like those of a monkey)
突き出た[つきでた, tsukideta] (adj-f) projecting; protruding
突起物[とっきぶつ, tokkibutsu] (n) protuberance; protruding object; umbo
飛び出した目[とびだしため, tobidashitame] (n) protruding eyes; popped-out eyes
鬼歯[おにば, oniba] (n) protruding tooth (like a fang)

protruding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะง้ำ[adj.] (cha-ngam) EN: projecting ; protruding ; overhanging FR:
จุ่น[adj.] (jun) EN: protruding ; bulging FR:
เขยิน[adj.] (khayoēn) EN: protruding FR:
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting FR:
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ป่อง[v.] (pøng) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out FR: saillir
ตาโปน[n. exp.] (tā pōn) EN: protruding eyes ; bulging eyes ; popping eyes FR: yeux protubérants [mpl]

protruding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schirmgeflecht {n} [electr.] | überstehendes Schirmgeflechtshielding braid | protruding shielding braid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protruding
Back to top