ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

truck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *truck*, -truck-

truck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
truck (n.) รถบรรทุก(อเมริกัน) See also: รถสิบล้อ, รถกุดัง, รถดัมพ์
truck (n.) รถเข็น
truck (n.) การเข้าไปเกี่ยวข้อง See also: การเข้าไปพัวพัน Syn. dealings, involvement
truckage (n.) การขนส่งโดยรถบรรทุก
trucker (n.) คนขับรถบรรทุก
trucker (n.) คนขับรถบรรทุก
truckle (vi.) ยินยอม
truckload (n.) ปริมาณสิ่งของที่รถบรรทุกรับได้ในหนึ่งคัน
English-Thai: HOPE Dictionary
truck(ทรัค) n. รถบรรทุก,รถกุดัง,รถไถ,ของเสีย,ของสัพเพเหระ,ธุรกิจ,การค้า vt.,vi. ขนย้ายสินค้าด้วยรถบรรทุก,ขับรถสินค้า,แลกเปลี่ยน,ค้าขาย, Syn. transport
truckage(ทรัค'คิจฺ) n. การขนส่งโดยรถบรรทุก,ค่าบรรทุก,ค่าขนส่งโดยรถ
trucker(ทรัค'เคอะ) n. คนขับรถบรรทุก,ผู้ใช้ของแลกของ,ผู้เร่ขาย,ผู้ค้าขาย,ผู้มีกิจการรถบรรทุก,ชาวสวนที่ปลูกพืชผักส่งตลาด
trucking(ทรัค'คิง) n. ธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก,การปลูกพืชผักไว้ขายในตลาด,การแลกเปลี่ยนสินค้า
truckman(ทรัค'เมิน) n. ผู้ขับรถบรรทุก,ผู้มีกิจการรถบรรทุก pl. truckmen, Syn. truck driver
English-Thai: Nontri Dictionary
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
truckle(vi) ยอมราบ,ยินยอม,ประจบสอพลอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
truck systemระบบจ่ายค่าแรงเป็นทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truck driversคนขับรถบรรทุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุดัง (n.) truck See also: lorry Syn. รถกุดัง
รถกุดัง (n.) truck See also: lorry
รถบรรทุก (n.) truck See also: lorry, van, freight car
รถสิบล้อ (n.) ten - wheeled truck See also: ten wheeler, truck Syn. รถบรรทุก
เกราะ (n.) bamboo struck as a signal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
I see. Drink too much whiskey, then truck killJohnny Sumpat.{\cHFFFFFF}เครื่องดื่มวิสกี้มากเกินไป จากนั้นรถบรรทุก killJohnny Sumpat
I told them the autopsy proved that our truck driver wasn't drunk, and I asked for a retraction.{\cHFFFFFF}ผมบอกพวกเขาได้รับการพิสูจน์ชันสูตรศพ ที่คนขับรถบรรทุกของเราก็ไม่ได้เมา {\cHFFFFFF}และผมขอให้เพิกถอน
There's a dead truck with New Hampshire plates in front of my store.มีรถกระบะทะเบียนนิวเเฮมเชียร์ จอดเสียบังหน้าร้านผมอยู่
And that garbage truck next to the office, that's terrible.เเล้วรถขยะที่อยู่ข้างออฟฟิศก็เเย่
Yeah, well, don't wreck my truck now.ใช่ดีไม่ทำลายรถบรรทุกของ ฉันตอนนี้
It's been loaded onto a truck for Cairo.มันถูกเอาขึ้นรถบรรทุกไปไคโรแล้ว
As a matter of fact, he stole an army truck and blew up a gas station on the other side of town.เป็นเรื่องจริง เขาขโมยรถบรรทุกทหาร และระเบิดขึ้นปั๊มน้ำมันในด้านอื่นๆของเมือง
A strange and scary sound, like a log truck coming at you at 100 miles an hour.เสียงแปลกและน่าตกใจ ราวกับมีรถบรรทุกซุงวิ่งมา ด้วยความเร็ว 100 ไมล์ต่อชั่วโมง
Take a truck back to Wolf.แล้วต่อรถบรรทุกกลับไปวูล์ฟ
Is there, like, a sound truck on the highway? Nope.- มีเสียงรถจากถนนหรืออะไรทำนองนั้นรึเปล่า
Instead of getting rid of the truck as he was supposed to, he got stoned... went to his girlfriend's, and by the time he woke up, the cops had found the truck.แทนที่จะไปจัดการรถบรรทุกตามหน้าที่ แต่เขากลับเมา ไปหาแฟน และจากนั้น พอเขาตื่นมา ตำรวจก็พบรถบรรทุกนั่น

truck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾车[lā jī chē, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄔㄜ, 垃圾车 / 垃圾車] garbage truck (or other vehicle)
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 磬] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
篷车[péng chē, ㄆㄥˊ ㄔㄜ, 篷车 / 篷車] covered truck; caravan; van
目瞪口呆[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, 目瞪口呆] dumbstruck; stunned; stupefied
自卸车[zì xiè chē, ㄗˋ ㄒㄧㄝˋ ㄔㄜ, 自卸车 / 自卸車] dump truck
叉车[chā chē, ㄔㄚ ㄔㄜ, 叉车 / 叉車] forklift truck
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
油罐车[yóu guàn chē, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 油罐车 / 油罐車] oil tanker truck; fuel tanker
[zhù, ㄓㄨˋ, 柷] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick
跑车[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, 跑车 / 跑車] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor)
洒水车[sǎ shuǐ chē, ㄙㄚˇ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄜ, 洒水车 / 灑水車] sprinkler truck
打中[dǎ zhòng, ㄉㄚˇ ㄓㄨㄥˋ, 打中] struck
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, 傻眼] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted
目睁口呆[mù zhēng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄓㄥ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, 目睁口呆 / 目睜口呆] stunned; dumbstruck
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 罐车 / 罐車] tanker truck; tanker wagon
拖车头[tuō chē tóu, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, 拖车头 / 拖車頭] trailer truck
卡车[kǎ chē, ㄎㄚˇ ㄔㄜ, 卡车 / 卡車] truck

truck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck
キャラバンカー[, kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei
スーパーロー[, su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray)
デコトラ[, dekotora] (n) decorated truck; art truck
トラッククレーン[, torakkukure-n] (n) truck crane
トラックファーム[, torakkufa-mu] (n) truck farm
バキュームカー[, bakyu-muka-] (n) septic tank truck (wasei
ピックアップトラック[, pikkuapputorakku] (n) pickup truck
出バン[でバン, de ban] (n,vs) unloading a truck or van (from de-van)
散水車[さんすいしゃ, sansuisha] (n) sprinkler truck
梯子車;はしご車[はしごしゃ, hashigosha] (n) hook-and-ladder truck
軽トラ[けいトラ, kei tora] (n) (abbr) (See 軽トラック) lightweight truck
軽トラック[けいトラック, kei torakku] (n) lightweight truck
シングルジャストロー[, shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.)
ヘキヘキ;へきへき[, hekiheki ; hekiheki] (n,vs) (See 辟易) being gobsmacked; being struck dumb; being fed up with something
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb
ワイドロー[, waidoro-] (exp) wide-low (description of a small truck)
二の句が継げない;二の句がつげない[にのくがつげない, ninokugatsugenai] (exp) at a loss for words; dumbfounded; struck dumb
思い付く(P);思いつく[おもいつく, omoitsuku] (v5k) to think of; to hit upon; to come into one's mind; to be struck with an idea; (P)
恐懼[きょうく, kyouku] (n,vs) being struck with awe
恐懼感激[きょうくかんげき, kyoukukangeki] (n,vs) being struck with awe; deeply moved with awe
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death
荷台[にだい, nidai] (n) (truck) load-carrying tray; (bicycle) luggage carrier; roof rack; (P)
街宣右翼[がいせんうよく, gaisen'uyoku] (n) right wing organization, esp. one using "black van" propaganda trucks
街宣車[がいせんしゃ, gaisensha] (n) (right-wing) propaganda truck; (P)
足回り[あしまわり, ashimawari] (n) chassis; undercarriage (of automobile or truck)
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident
驚歎[きょうたん, kyoutan] (n,vs) admiration; wondering; being struck with admiration
高床式[たかゆかしき, takayukashiki] (n) raised-floor-style (granary, truck, etc.)
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck)

truck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะบะ[n.] (kaba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck FR: pick-up [n] (anglic.)
คนขับรถบรรทุก [n. exp.] (khonkhap ro) EN: truck driver FR: chauffeur de poids lourd [m]
กระบะ[n.] (kraba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; truck (Am.) FR: pick-up [n] (anglic.)
กระบะลอย ; กะบะลอย[n. exp.] (kraba løi [) EN: high-lift pickup truck FR: pick-up surélevé [m]
นั่งท้ายกระบะ[v. exp.] (nang thāi k) EN: ride in the back of a pickup truck FR: s'asseoir à l'arrière d'un pick-up
พืชล้มลุก[n. exp.] (pheūt lomlu) EN: annual crops ; annual ; vegetables ; truck crops FR: plante annuelle [f] ; plante bisannuelle [f] ; culture maraîchère [f] ; légumes [mpl]
ปิคอัพ[n.] (pik-ap) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; pickup car FR: pick-up [n] (anglic.)
รถบรรทุก[n.] (rotbanthuk) EN: lorry ; truck (Am.) ; freight car ; van FR: camion [m] ; poids lourd [m]
รถบรรทุก 6 ล้อ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: six-wheeled truck ; six wheeler FR: camion 6 roues [m]
รถบรรทุกขยะ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถบรรทุก 10 ล้อ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry FR: camion 10 roues [m] ; camion à triple essieu [m]
รถดัมพ์[n. exp.] (rot dam) EN: dumper truck ; dump truck FR:
รถดับเพลิง[n. exp.] (rot dapphlo) EN: fire engine ; fire truck FR: autopompe [f] ; véhicule d'incendie [f] ; voiture de pompiers [f] ; camion de pompiers [m]
รถหกล้อ [n. exp.] (rot hok lø) EN: six-wheeled truck ; six wheeler FR: camion 6 roues [m]
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taēn) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart ; Isan farmer's four wheeled utility truck FR:
รถเกษตร[n. exp.] (rot kasēt) EN: farm truck ; farmer's truck ; E-taen ; E-taen farm tractor ; motorized cart FR:
รถเกษตรกรรม[n. exp.] (rot kasēttr) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถเกษตรกร[n. exp.] (rot kasēttr) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถเก็บขยะ[n. exp.] (rot kep kha) EN: dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถขยะ[n. exp.] (rot khaya) EN: dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck FR: camion-poubelle [m] ; camion poubelle [m]
รถขนขยะ[n. exp.] (rot khon kh) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถเครน[n. exp.] (rot khrēn) EN: crane truck FR:
รถโกดัง[n.] (rot kōdang) EN: lorry ; truck (Am.) FR:
รถกระบะ[n.] (rotkraba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; truck (Am.) FR: pick-up [n] (anglic.)
รถลาก[n. exp.] (rot lāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck FR: dépanneuse [f]
รถลากพาเลท [n. exp.] (rot lāk phā) EN: hand pallet truck FR:
รถน้ำ[n. exp.] (rot nām) EN: water tank truck FR: camion-citerne d'eau [m]
รถผสมคอนกรีต[n. exp.] (rot phasom ) EN: concrete mixer truck FR: camion ciment [m]
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
รถปิคอัพ = รถปิคอัป[n. exp.] (rot pik-ap) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; pickup car FR: pick-up [n] (anglic.)
รถสิบล้อ[n. exp.] (rot sip lø) EN: ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry FR: camion 10 roues [m] ; camion à triple essieu [m] ; poids lourd [m]
รถไทยแลนด์ [n. exp.] (rot Thailaē) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถยก[n. exp.] (rotyok) EN: forklift ; forklift truck FR: fourche d'élévation [f]
สองแถว[n. exp.] (søng thaēo) EN: jitney ; pick-up truck ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; two-row seat bus FR: taxi collectif [m] ; taxi-bus [m] ; camionnette-bus à deux banquettes [f]
ทำไร่[v. exp.] (tham rai) EN: farm ; do farming ; do crop-farming ; do truck farming ; grow plant crops ; grow field crops ; work in the field FR: travailler aux champs ; cultiver
อั้นตู้ ; อั้นอ้น[v.] (antū ; an-o) EN: be struck dumb FR:
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent FR: être interdit ; être interloqué
ขุกคิด[v. exp.] (khuk khit) EN: get an idea ; have a sudden thought ; be struck by an idea FR: avoir une idée soudaine
กลัวลาน[adj.] (klūalān) EN: panic-stricken ; panic-struck FR:

truck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehgestell {n}bogie [Br.]; truck [Am.]
Viehwagen {m}cattle truck
Gegengewichtsgabelstapler {m}counterbalance fork-lift truck
Lieferwagen {m}delivery van; light delivery truck [Am.]
Kipper {m} (LKW)dump truck
Kipplaster {m}dumper truck
Hubwagen {m}lift truck; platform floor truck; low lift elevating platform truck
Stapler {m}lift truck
Lore {f}tipper; tipper truck
Mehrzweckfahrzeug {n}multipurpose truck
Sackkarre {f}sack truck
Autoschütter {m}dump truck; dumper
Kipper {m}dump truck; dumper
Muldenkipper {m}dump truck; dumper
Gabelhubwagen {m}pallett trucks
Entsetzen {n} | voller Entsetzen | sprachlos vor Entsetzenhorror | horror-stricken | struck dumb with horror
Flurförderzeuge {pl}industrial trucks
perplex; verblüfft {adj}dumbfounded; thunderstruck
Tankwagen {m}tank lorry; tank-truck; tanker
Lastzug {m}truck trailer
Karolinentaube {f} [ornith.]Truck Is Ground Dove
Lkw-Reifen {m}truck tyre
Transportkosten {pl}truckage
Wagentransport {m}truckage
Autospediteur {m}trucker [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า truck
Back to top