ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-translate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น translate, *translate*,

-translate- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินทุ่ง (v.) read, write or translate at a stretch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you translate the inscription?คุณแปลข้อความที่จารึกไว้ ได้มัย?
What does it matter? Do you wish me to translate Yakov's letter or not?ก็ไม่แปลกอะไร คุณต้องการให้ผมแปลจดหมายของยาโคฟหรือไม่
No, no, no, no. It's supposed to translate into English once I've got all the bugs out.ไม่ ไม่ จริงๆแล้วมันต้องแปล เป็นภาษาอังกฤษ...
I'm very tired. I'm sorry. I can't translate that word to you.ฉันเหนื่อยมาก ขอโทษด้วย อันนี้แปลไม่ออก
Look from our staff and see anyone who can translate Chinese.ไปหาพนักงาน แล้วดูว่าใครแปลภาษาจีนได้
Now, as two words. Can you translate for our friend?เอาล่ะ แยกเป็น 2 คำแปลให้เพื่อนเราฟังหน่อย
You don't have to translate that.คุณไม่ได้มีหน้าที่แปลเหรอ
Okay, let me translate that.โอเค ขอฉันแปลความหมายนะ
Can the notorious manwhore translate his talent at bedding women into dressing them?ลองมาดูกันซิว่า พ่อหนุ่มฉาวแห่งปีคนนี้ จะผันตัวเอง จากที่คอยเปลื้องผ้าสาว มาเป็น แต่งตัวให้ผู้หญิงแทน ?
We were hoping that you could translate it.เราหวังว่า คุณจะแปลข้อความนี้ออก
He say his mom could translate the plank?เขาพูดว่า แม่เขาแปลได้
I know I'm the last person you want to see, and I'm not comfortable either, but we need you to translate something.ผมรู้ว่า คุณไม่อยากเจอหน้าผมเท่าไหร่ ผมเองก็กระอักกระอ่วน แต่เราอยากให้คุณแปลให้หน่อย

-translate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编译[biān yì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ, 编译 / 編譯] translate and edit

-translate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランスレート[, toransure-to] (n) translate

-translate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทุ่ง[v. (loc.)] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch FR:
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt FR: traduire ; adapter
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
แปลตามเนื้อความ[v. exp.] (plaē tām ne) EN: free translate FR: traduire librement
แปลตามพยัญชนะ[v. exp.] (plaē tām ph) EN: translate word by word FR: traduire mot à mot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -translate-
Back to top