ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tragic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tragic*, -tragic-

tragic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tragic (adj.) น่าสลดใจ
tragicomedy (n.) ละครเศร้าปนตลกขบขัน
English-Thai: HOPE Dictionary
tragic(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic
tragical(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic
English-Thai: Nontri Dictionary
tragic(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
tragical(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tragic flawวิรุธลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอนาถ (adj.) tragic See also: pathetic, sad, pitiful, miserable Syn. น่าเศร้า, น่าเวทนา, น่าอเนจอนาถใจ
น่าอเนจอนาถใจ (adj.) tragic See also: pathetic, sad, pitiful, miserable Syn. น่าเศร้า, น่าเวทนา
วิปโยค (adj.) tragic See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ
There is a tragic disease that afflicts the men... of his village in Austria.มันเป็นโรคที่น่าเศร้า ที่เป็นเฉพาะในผู้ชาย ในหมู่บ้านเขาในออสเตรีย
Say, some untimely tragic death. Death?หรือแทนเขาถ้าเขาเป็นอะไรไป เช่นตายไปอย่างกระทันหัน
"Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. ""Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. "
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ...
It's because of many tragic events.เพราะเรื่องน่าเศร้ามากมาย
Which Monarch is sometimes known as "the Tragic queen"?พระมหากษัตริย์พระองค์ไหน ที่รู้จักกันในนาม"สมเด็จพระบรมราชินีนาถ"
Chloe Sullivan was killed in a tragic accident.โคลอี้ ซัลลิแวน ถูกฆ่าด้วย อุบัติเหตุอำพราง
...victim of a tragic accident....ผู้เคราะห์ร้าย จากอุบัติเหตุ
Where Tessa met her tragic death...กับที่เทสสาได้พบกับความตายอันโศกเศร้า
And his voice expresses everything that's tragic about life.ทำมาเป็นพิเศษเลย ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องสลดของชีวิต
And that's my tragic little story. - Let's order.- นั่นคือเรื่องเศร้าเล็กๆ ของฉัน สั่งอาหารเถอะ

tragic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨变[cǎn biàn, ㄘㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, 惨变 / 慘變] disastrous turn; tragic event
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality
悲剧缺陷[bēi jù quē xiàn, ㄅㄟ ㄐㄩˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, 悲剧缺陷 / 悲劇缺陷] tragic flaw (Aristotle's hamartia)
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation
惨况[cǎn kuàng, ㄘㄢˇ ㄎㄨㄤˋ, 惨况 / 慘況] tragic situation; dreadful state
惨遭不幸[cǎn zāo bù xìng, ㄘㄢˇ ㄗㄠ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 惨遭不幸 / 慘遭不幸] to meet with disaster; to die tragically
悲惨[bēi cǎn, ㄅㄟ ㄘㄢˇ, 悲惨 / 悲慘] miserable; tragic
[cǎn, ㄘㄢˇ, 惨 / 慘] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, 悲壮 / 悲壯] solemn and stirring; moving and tragic
悲怆[bēi chuàng, ㄅㄟ ㄔㄨㄤˋ, 悲怆 / 悲愴] sorrow; tragic
悲剧性[bēi jù xìng, ㄅㄟ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 悲剧性 / 悲劇性] tragic
悲喜剧[bēi xǐ jù, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, 悲喜剧 / 悲喜劇] tragicomedy

tragic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デッドエンド[, deddoendo] (n) (1) dead end; (2) tragic ending (e.g. of film)
悲運[ひうん, hiun] (n) sad fate; tragic doom; ill fate
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P)
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible
横死[おうし, oushi] (n,vs) violent (tragic or accidental) death; dog's death
痛ましい(P);傷ましい[いたましい, itamashii] (adj-i) pitiful; heartbreaking; tragical; (P)

tragic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าสลด[n.] (nāsalot) EN: tragic face FR:
น่าสลดใจ[adj.] (nā salotjai) EN: tragic FR:
เศร้าโศกมาก[adj.] (saosōk māk) EN: tragic ; very sad FR: tragique ; dramatique
วิปโยค[adj.] (wippayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
วิประโยค[adj.] (wiprayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically FR:

tragic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tragisch {adj} | tragischer | am tragischstentragic | more tragic | most tragic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tragic
Back to top