ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tomb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tomb*, -tomb-

tomb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tomb (n.) หลุมฝังศพ Syn. vault, mausoleum, grave
tomb (n.) สุสาน Syn. cemetery
tomb (n.) อนุสาวรีย์สำหรับคนตาย Syn. monument
tomb (n.) ความตาย
tomboy (n.) เด็กผู้หญิงที่มีพฤติกรรมคล้ายเด็กผู้ชาย See also: เด็กผู้หญิงที่กิริยาเหมือนเด็กชาย Syn. hoyden, spitfire
tombstone (n.) ศิลาหน้าหลุมฝังศพ Syn. gravestone, headstone
English-Thai: HOPE Dictionary
tomb(ทูม) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ความตาย. vt. ฝังศพ,ฝัง,ทำหลุมฝังศพ., See also: tombal adj.
tomboy(ทอม'บอย) n. เด็กผู้หญิงแก่นแก้วที่มีนิสัยคล้ายผู้ชาย, See also: tomboyish adj. tomboyishly adv. tomboyishness n.
tombstone(ทูม'สโทน) n. ศิลาหน้าหลุมฝังศพ,แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
English-Thai: Nontri Dictionary
tomb(n) หลุมฝังศพ,สุสาน,ฮวงซุ้ย
tombstone(n) ศิลาจารึกหลุมฝังศพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tomboloสันดอนเชื่อมเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tombsหลุมฝังศพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอมบอย (n.) tomboy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He found out that Chong Yang Palace is right next to Living Tomb where Miss Long lives... so he brought his men to attack Chong Yang Palace.เขารู้มาว่าตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ใกล้กับสุสานโบราณ ที่แม่นางเล้งอาศัยอยู่... แล้วเขาก็พาคนบุกตำหนักเต็งเอี๊ยง.
Our project leader believes that tomb to be located within the city of Venice, Italy.หัวหน้าโครงการณ์ของเรา เชื่อว่า ตำแหน่งของหลุมศพ น่าจะอยู่ ภายในเมืองเวนิส, อิตลาลี.
Dad wasn't looking for a book about the knight's tomb, he was looking for the tomb itself.พ่อ.. ไม่ได้ตามหาสมุด ที่เกี่ยวกับ หลุมศพของอัศวิน, เขากำลังตามหา ตัวหลุมศพของอัศวิน...
The tomb is somewhere in the library.หลุมศพอยู่ตรงไหนสักแห่ง ในห้องสมุดนี้
And the tomb of Sir Richard?และหลุมศพของเซอร์ริชชาร์ด?
You can see, and you can hear, but from inside the tomb of your mind.จากข้างในลึกๆ แต่ภายนอกนั้น...
I doubt Viktor would want you freezing in here, staring at his tomb for hours.ฉันสงสัยว่าวิคเตอร์จะชอบใจหรอที่เธอยืนมองหลุมศพเขาอยู่เป็นชั่วโมงในนี้
OK. Who wants to go down the creepy tunnel inside the tomb first?เอาละ ใครจะเป็นคนลงไป ในอุโมงสยองในสุสานเป็นคนแรก?
So which tomb has an orb?แล้วหลุมในล่ะที่มี ลูกกลม?
To deny every pilgrim the chance to kneel at the tomb of the Magdalene.ทำลายโอกาสที่นักบุญทั้งหมดจะคุกเข่าลงหน้าสุสาน แมคดาเลน
There was every orb conceivable on that tomb except one:บนสุสานนั้นมีลูกกลมทุกลูกที่มองเห็นได้ ยกเว้น
And in that tomb right down there, the pharaoh himself.และในนั้น ในโรงตรงนั้น มีฟาโรอยู่ข้างใน

tomb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炎帝陵[Yán dì líng, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, 炎帝陵] Fiery Emperor's tomb in Yanling county, Zhuzhou 株洲, Hunan
[xī, ㄒㄧ, 穸] the gloom of the grave; a tomb or grave; death
邙山行[Máng shān xíng, ㄇㄤˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄥˊ, 邙山行] a form of Yuefu 樂府|乐府 mourning song or elegy; lit. to visit a tomb on Mt Mang
古墓[gǔ mù, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ, 古墓] old tomb (archaeology)
古墓丽影[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ˇ, 古墓丽影 / 古墓麗影] Tomb Raider
无名战士墓[wú míng zhàn shì mù, ˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄕˋ ㄇㄨˋ, 无名战士墓 / 無名戰士墓] Tomb of the Unknown Soldier
墓碑[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, 墓碑] gravestone; tombstone
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, 华表 / 華表] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs)
祠墓[cí mù, ㄘˊ ㄇㄨˋ, 祠墓] memorial hall and tomb
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 堎] mound; tomb
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 陵] mound; tomb; hill; mountain
墓主[mù zhǔ, ㄇㄨˋ ㄓㄨˇ, 墓主] occupant of tomb; person buried
松柏[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, 松柏] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb
坟墓[fén mù, ㄈㄣˊ ㄇㄨˋ, 坟墓 / 墳墓] sepulcher; tomb
[mù, ㄇㄨˋ, 墓] tomb
墓穴[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 墓穴] tomb; grave
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 圹 / 壙] tomb
陵墓[líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 陵墓] tomb; mausoleum
地宫[dì gōng, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄥ, 地宫 / 地宮] underground palace (as part of imperial tomb)

tomb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
墓誌[ぼし, boshi] (n) epitaph; inscription on a tomb
墳丘墓[ふんきゅうぼ, funkyuubo] (n) tomb embedded in a Yayoi period barrow
支石墓[しせきぼ, shisekibo] (n) dolmen; portal tomb
盗掘[とうくつ, toukutsu] (n,vs) illegal digging; illegal mining; grave robbing; tomb robbing
門中[もんちゅう, monchuu] (n) family clan based on the paternal line, sharing the same tomb and performing rituals together (Okinawa)
雀百迄踊り忘れず[すずめひゃくまでおどりわすれず, suzumehyakumadeodoriwasurezu] (exp) (id) What is learned in the cradle is carried to the tomb
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut
ガラガラ抽選[ガラガラちゅうせん, garagara chuusen] (n) (See がらがら・1,抽選・ちゅうせん) tombola; raffle drum
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
トンパ文字[トンパもじ, tonpa moji] (n) Dongba script (used by the Naxi People in southern China) (also Tomba, Tompa)
[の, no] (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.)
[きゃん, kyan] (adj-na,n) tomboy; bobby soxer; flapper
墓石[ぼせき(P);はかいし, boseki (P); hakaishi] (n) tombstone; gravestone; (P)
墓碑[ぼひ, bohi] (n) gravestone; tombstone
墓碑銘[ぼひめい, bohimei] (n) epitaph; inscription on a tombstone
矢倉;岩倉;窟[やぐら, yagura] (n) (uk) caves dug as tombs in and around Kamakura during the Kamakura and Muromachi periods
石碣[せっけつ, sekketsu] (n) (See いしぶみ) stone monument; gravestone; tombstone
福引;福引き[ふくびき, fukubiki] (n) lottery; tombola; drawing
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P)
被葬者[ひそうしゃ, hisousha] (n) the entombed; the person buried (usually in burial mounds, etc.)
跳ね返り[はねかえり, hanekaeri] (n) rebounding; recovery; repercussions; tomboy
[みささぎ, misasagi] (n) imperial mausoleum; Emperor's tomb; (P)

tomb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮวงซุ้ย[n.] (hūangsui) EN: Chinese cemetery ; Chinese tomb FR: cimetière chinois []
หลุมฝังศพ[n. exp.] (lum fang so) EN: grave ; tomb FR: tombe [f] ; sépulture [f] ; tombeau [m]
หลุมศพ[n. exp.] (lum sop) EN: grave ; tomb ; sepulcher FR:
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
วันเช็งเม้ง[n. prop.] (Wan Cheng M) EN: Tomb Sweeping Day ; Ching Ming FR:
อาบน้ำร้อนมาก่อน[v. exp.] (āp nām røn ) EN: have been through this before FR: ne pas être né d'hier ; ne pas être tombé de la dernière pluie
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: leave alone ; stop minding FR: oublier ; laisser tomber
เช็งเม้ง[n. prop.] (Cheng Mēng) EN: Qingming Festival ; Ching Ming Festival ; Tomb-Sweeping Day FR:
ช่วงค่ำ[adv.] (chūang kham) EN: FR: à la nuit tombante
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ดึก[adv.] (deuk) EN: late ; late at night ; at night FR: tard ; le soir tombé
อึ้งไปเลย[adj.] (eung pai lo) EN: FR: les bras lui en sont tombés
ฟ้าผ่า[v.] (fāphā) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning) FR: foudroyer ; la foudre tombe
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fon tok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; dracher (Belg.) ; il pleut à verse ; il tombe des cordes ; il pleut très fort
ฝนตกอย่างกับฟ้ารั่ว[v. exp.] (fon tok yān) EN: FR: il pleut des hallebardes ; il tombe des hallebardes
หกล้ม[v.] (hoklom) EN: fall ; collapse FR: tomber ; s'étaler
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เจ็บไข้[v.] (jepkhai) EN: get sick ; fall ill ; FR: tomber malade
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
เจอโดยบังเอิญ[v. exp.] (joē dōi ban) EN: come across FR: tomber sur ; rencontrer accidentellement
การฝังศพ[n.] (kān fang so) EN: burial ; interment ; funeral FR: enterrement [m] ; funérailles [fpl] ; inhumation [f] ; mise au tombeau [f] ; ensevelissement [m] (litt.)
ไข้สร่าง[n. exp.] (khai sāng) EN: FR: la fièvre est tombée
ค่ำ[n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f] ; crépuscule [m]
คะมำ[v.] (khamam) EN: pitch forward ; take a tumble ; fall on one's face ; fall forward FR: tomber en avant
เข้าใจแล้ว[xp] (khaojai laē) EN: I see FR: j'ai bien compris ; compris ; je vois ; le franc est tombé
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
เกวียน[n.] (kwīen) EN: oxcart = ox cart ; bullock car ; hand-cart ; cart FR: char à boeufs [m] ; charrette [f] ; tombereau [m] ; char [m]
ลื่นล้ม[v. exp.] (leūn lom) EN: slip and fall FR: glisser et tomber ; tomber en glissant
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกกับ[v. exp.] (loēk kap) EN: break up with ; break with ; drop FR: rompre avec ; laisser tomber
เลิกสุรา[v. exp.] (loēk surā) EN: FR: laisser tomber l'alcool
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ล้มเจ็บ[v. exp.] (lom jep) EN: fall ill ; be ill FR: tomber malade
ล้มแล้ว[v. exp.] (lom laēo) EN: FR: tomber à l'eau ; capoter (fam.)
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser
ล้มเลิกโครงการ[v. exp.] (lomloēk khr) EN: FR: laisser tomber un projet
ล้มป่วย[v. exp.] (lom pūay) EN: fall ill ; get sick FR: tomber malade
ล้มตาย[v. exp.] (lom tāi) EN: wither and die ; wilt and die ; fall dead FR: tomber mort
หล่น[v.] (lon) EN: drop ; fall off FR: tomber ; se détacher

tomb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb
Atombombe {f} [mil.] | Atombomben

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tomb
Back to top