ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overstate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overstate*, -overstate-

overstate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overstate (vt.) กล่าวเกินจริง Syn. overreact, exaggerate Ops. understate
overstatement (n.) การกล่าวเกินจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.และฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่เราไม่ควรตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุ เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก
It's hard to overstate what kind of condition we were in.มันยากจะบรรยายสภาพของพวกเรา
Perhaps I've overstated the nature of our relationship.บางทีผมอาจจะพูดเกินไป ในเรื่องความสัมพันธ์ของเรา
I-I may have overstated things When i described my husband as a decent man.ฉันนน ฉันอาจจะบรรยายหลายๆสิ่งของสามีฉันดีเกินไปหน่อย
Sophie Anne's overstated perfume is all over this.เหมือนมันจะเกี่ยวกับโซฟี แอน นะ
Hey, I may have overstated the, uh, power of your face.เฮ้ ฉันอาจจะพูดโอ้อวดจนเกินไป เอ่อ เบ่งอำนาจต่อหน้านาย
That's a little bit an overstatement, but, yeah, it was not a good kiss.แต่ ใช่ มันไม่ได้เป็นจูบที่ดี
Obvious and overstated as usual, Klaus.ฉันไม่อยากคุยโวเหมือนเจ้าคลอส
The importance of this moment cannot be overstated.เป็นช่วงเวลาที่สำคัญทีเดียว
Well, "good" is probably an overstatement.เอาหล่ะ.. คำว่า "ดีแล้ว" มันอาจจะฟังดูเกินไหน่อยนะ
My friend Donald overstates.โดนัลด์เพื่อนฉันก็พูดเกินไป

overstate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate

overstate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:
เกินความจริง[adj.] (koēn khwāmj) EN: exaggerated ; overstated FR: exagéré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overstate
Back to top