ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discardable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discardable*, -discardable-

discardable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discardable (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง Syn. throwaway Ops. hondisposible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discardable
Back to top