ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thong*, -thong-

thong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thong (n.) สายหนัง Syn. string, strap, whip
thong (vt.) เฆี่ยนหรือรัดด้วยสายหนัง
thongs (n.) รองเท้าแตะแบบคีบ
English-Thai: HOPE Dictionary
thong(ธอง) n. สายหนัง,แส้หนัง,สาย. vt. เฆี่ยนหรือรัดด้วยสายหนัง., Syn. strap,strip
English-Thai: Nontri Dictionary
thong(n) สายหนัง,แส้หนัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวดหนัง (n.) thong
ควบกล้ำ (adj.) diphthong
จังหวัดอ่างทอง (n.) Ang Thong
สระประสม (n.) diphthong Ops. สระเดี่ยว
อักษรกล้ำ (n.) diphthong Syn. อักษรควบกล้ำ
อักษรควบกล้ำ (n.) diphthong
อ่างทอง (n.) Ang Thong Syn. จังหวัดอ่างทอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew that thong would come in handy.นึกแล้วว่าจีสตริงล่อไอ้เข้ได้
I don't care if Brad Pitt is selling fruit in a thong on the GW.ฉันไม่สนว่า แบรด พิทต์ จะมาขายผลไม้ในชุดหนังของ GW
I want "the thong song."ฉันอยากได้ "the thong song."
* * all night long * * let me see that thong *# เรียวขาแบบนั้น # # ตลอดทั้งคืน # # ขอฉันดูชั้นในของเธอ #
I thought you were more of a thong man.นึกว่านายชอบแบบเตี่ยวซะอีก
Have a drink, or a lap dance, or... or festoon a thong with some neatly folded dollar bills.ดื่มสักแก้ว หรือดูสาวเต้นยั่ว หรือไม่ก็--- หรือไม่ก็คล้องมาลัยให้สาวๆ ด้วยแบงค์ที่พับไว้
Santa Claus in a thong riding a unicorn would not be able to pull focus from me.ลี,ดูชุดแต่งงานฉันสิ จากชุดที่ใส่ทั้งหมดนี้
Oh, a little trick of the trade... from now on, wear a thong to avoid visible panty lines.อ้อ เคล็ดลับเล็กน้อยก่อนเริ่มงาน จากนี้ไป ใส่กางเกงหนังนี่ซะ เพื่อไม่ให้เห็นเป้านายโผล่
Florida banned the wearing of thong bikinis.ฟลอริด้าแบนการสวมชุดบิกินี่แบบสายหนัง
And it's like the whole country has a crazy speech impediment, so I wrote a thong about that.และดูเหมือนคนทั้งประเทศ มีปัญหาพูดไม่ชัด ฉันเลยแต่งเพลงให้
A Delta Nu would never sleep with a man who wears a thong.ชาวเดลต้า นูไม่นอนกับ ผู้ชายที่นุ่งเตี่ยว
A woman this big, wearing a thong? That cant be comfortable.ผู้หญิงใส่กางเกงในตัวเท่าช้าง คงเคลื่อนตัวไม่คล่อง...

thong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复音形[fù yīn xíng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, 复音形 / 複音形] diphthong; liaison
韵头[yùn tóu, ㄩㄣˋ ㄊㄡˊ, 韵头 / 韻頭] leading vowel of diphthong (i.e. the first vowel i, u or ü in diphtongs such as iang, uang, üan etc)
皮条[pí tiáo, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, 皮条 / 皮條] thong; leather strap; pimp; procurer

thong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
紐パン[ひもパン;ヒモパン, himo pan ; himopan] (n) (col) (sl) (from 紐パンツ) string bikini; g-string; thong
Tバック[ティーバック, tei-bakku] (n) T-back; bikini thong; (P)
ゴム草履[ゴムぞうり, gomu zouri] (n) (uk) rubber thongs; rubber flip-flops
ビーサン[, bi-san] (n) (abbr) (See ビーチサンダル) beach sandals; flip-flops; thongs, pluggers; jandals
ビーチサンダル[, bi-chisandaru] (n) beach sandals; flip-flops; thongs; pluggers; jandals; (P)
二重母音[にじゅうぼいん, nijuuboin] (n) diphthong
捨て仮名;捨仮名[すてがな, sutegana] (n) (1) small okurigana used with kanbun; (2) small kana used for diphthongs (ya, yo, yu, i, etc.)
複母音[ふくぼいん, fukuboin] (n) diphthong
重母音[じゅうぼいん, juuboin] (n) diphthong
革紐;皮ひも;皮紐[かわひも, kawahimo] (n) leather strap; thong; leash

thong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central) FR: Ang Thong (Centre)
อ่าวท้องตะเคียน[n. prop.] (Āo Thøng Ta) EN: Ao Thong Ta Khian FR:
อ่าวท้องยาง[n. prop.] (Āo Thøng Yā) EN: Ao Thong Yang ; Coral Cove FR:
บางบัวทอง ; อำเภอบางบัวทอง = อ.บางบัวทอง[n. prop.] (Bāng Būa Th) EN: Bang Bua Thong ; Bang Bua Thong District FR: Bang Bua Thong ; district de Bang Bua Thong
บางเสาธง ; อำเภอบางเสาธง = อ.บางเสาธง[n. prop.] (Bāng Sao Th) EN: Bang Sao Thong ; Bang Sao Thong District FR: Bang Sao Thong ; district de Bang Sao Thong
บ่อทอง ; อำเภอบ่อทอง = อ.บ่อทอง[n. prop.] (Bø Thøng ; ) EN: Bo Thong ; Bo Thong District FR: Bo Thong ; district de Bo Thong
ชักธงชาติ[v. exp.] (chak thong ) EN: fly the national flag FR: hisser les couleurs nationales
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong ) EN: raise a flag FR: hisser le drapeau
ชักธงลง[v. exp.] (chak thong ) EN: lower a flag FR: amener la pavillon ; baisser le pavillon
ดัชนีกุมารทอง[n. exp.] (datchanī ku) EN: Kuman Thong index FR:
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong ; foithong ; sweet egg-serpentine ; golden thread FR: foi thong ; foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
หงษ์ทอง[TM] (Hong Thøng ) EN: Hong Thong FR: Hong Thong
ห้องโถงของโรงแรม[n. exp.] (hǿng thōng ) EN: foyer FR:
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[TM] (Imphaēk Meū) EN: Impact Muang Thong Thani FR: Impact Muang Thong Thani
จังหวัดอ่างทอง ; จ.อ่างทอง[n. prop.] (Jangwat Āng) EN: Ang Thong Province FR: province de Ang Thong [f]
จอมทอง [n. prop.] (Jøm Thøng ) EN: Chom Thong  FR: Chom Thong 
จอมทอง ; อำเภอจอมทอง = อ.จอมทอง[n. prop.] (Jøm Thøng ;) EN: Chom Thong ; Chom Thong District FR: Chom Thong ; district de Chom Thong District
ขนมทองม้วน[n. exp.] (khanom thøn) EN: thong muan ; thongmuan ; golden crispy coconut rolls FR: thong muan [m]
เขตจอมทอง[n. prop.] (Khēt Jøm Th) EN: Chom Thong district FR:
โครงการธงฟ้า[n. exp.] (khrōngkān T) EN: Thong Fah scheme FR:
คุณทองแดง ; ทองแดง[n. prop.] (Khun Thøng ) EN: Khun Thong Daeng ; Thong Daeng FR: Khun Thong Daeng ; Thong Daeng
กระดุมทอง[n. exp.] (kradum thøn) EN: little yellow star ; kradum thong FR:
ลดธงครึ่งเสา [v. exp.] (lot thong k) EN: lower a flag to half-mast ; fly a flag at half-mast FR:
ลวดหนัง[n.] (lūatnang) EN: thong FR: lanière [f] ; longe [f]
เมืองอ่างทอง ; อำเภอเมืองอ่างทอง = อ.เมืองอ่างทอง[n. prop.] (Meūang Āng ) EN: Mueang Ang Thong ; Mueang Ang Thong District FR: Mueang Ang Thong ; district de Mueang Ang Thong
เมืองทองธานี[n. prop.] (Meūang Thøn) EN: Muang Thong Thani FR:
ปักธงชัย[n. prop.] (Pak Thong C) EN: Pak Thong Chai FR: Pak Thong Chai
ปักธงชัย ; อำเภอปักธงชัย = อ.ปักธงชัย[n. prop.] (Pak Thong C) EN: Pak Thong Chai = Pakthongchai ; Pak Thong Chai District FR: Pak Thong Chai ; district de Pak Thong
ปางศิลาทอง ; อำเภอปางศิลาทอง = อ.ปางศิลาทอง[n. prop.] (Pāng Silā T) EN: Pang Sila Thong ; Pang Sila Thong District FR: Pang Sila Thong ; district de Pang Sila Thong
พานทอง ; อำเภอพานทอง = อ.พานทอง[n. prop.] (Phān Thøng ) EN: Phan Thong ; Phan Thong District FR: Phan Thong ; district de Phan Thong
โพนทอง ; อำเภอโพนทอง = อ.โพนทอง[n. prop.] (Phōn Thøng ) EN: Phon Thong ; Phon Thong District FR: Phon Thong ; district de Phon Thong
โพธิ์ทอง ; อำเภอโพธิ์ทอง = อ.โพธิ์ทอง[n. prop.] (Phō Thøng ;) EN: Pho Thong ; Pho Thong District FR: Pho Thong ; district de Pho Thong
พระทองคำ ; อำเภอพระทองคำ = อ.พระทองคำ[n. prop.] (Phra Thøng ) EN: Phra Thong Kham = Phrathongkham ; Phra Thong Kham District FR: Phra Thong Kham ; district de Phra Thong Kham
ร้านธงฟ้า[n. exp.] (rān Thong f) EN: Thong Fah store ; Thong Fah shop FR:
โรงแรมทองธารินทร์[TM] (Rōngraēm Th) EN: Thong Tarin Hotel FR: hôtel Thon Tarin [m]
ทรายทองวัฒนา ; อำเภอทรายทองวัฒนา = อ.ทรายทองวัฒนา[n. prop.] (Sāi Thøng W) EN: Sai Thong Watthana ; Sai Thong Watthana District FR: Sai Thong Watthana ; district de Sai Thong Watthana
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง[n. prop.] (Somdēt Phra) EN: King Prasat Thong FR:
ส้มโอทองดี[n. exp.] (som-ō thøng) EN: Thong Dee pomelo FR:
ทองเอก[n. exp.] (thøng-ēk) EN: thong ek ; wheat flour dumpling with egg yolk ; golden pinnacle: FR: thong ek
ทองหล่อ[n. prop.] (Thøng Lø) EN: Thong Lo ; Thong Lor ; Thonglor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thong
Back to top