ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tempestuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tempestuous*, -tempestuous-

tempestuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tempestuous (adj.) ซึ่งมีพายุแรง Syn. furious, raging, stormy, tumultuous
English-Thai: HOPE Dictionary
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought you might be in the middle of some tempestuous romance.ฉันคิดว่า เธอคงกำลัง เขียนนิยายรักเร่าร้อนอยู่
When Boya plays of the tempestuous seaเมื่อ โบย๋า เล่นเพลงของน้ำทะเลที่ปั่นป่วน
You two had quite the tempestuous relationship before she moved to New York.คุณสองคนมี ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะรุนแรง ก่อนเธอย้ายไปนิวยอร์ค

tempestuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P)

tempestuous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heftigkeit {f}tempestuousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tempestuous
Back to top