ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

telegraph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *telegraph*, -telegraph-

telegraph ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
telegraph (n.) ระบบการส่งโทรเลข Syn. electric telegraph, wireless, radio telegraph
telegraph (vi.) ส่งโทรเลข See also: ส่งสัญญาณทางไกล Syn. wire, flash
telegraph (vt.) ส่งโทรเลข See also: ส่งสัญญาณทางไกล Syn. wire, flash
telegraph (vt.) สื่อสารแบบไม่ใช้คำพูด
telegraphic (adj.) เกี่ยวกับเครื่องหรือระบบส่งโทรเลข Syn. wireless
telegraphic (adj.) กระชับ See also: สั้น, กะทัดรัด Syn. concise, abbreviated
telegraphic message (n.) โทรเลข Syn. wire cable
telegraphic signal (n.) สัญลักษณ์ขีดยาว (ในรหัสวิทยุหรือรหัสมอส) Syn. dash
telegraphic signal (n.) สัญญาณในการส่งรหัสวิทยุ
telegraphic transfer (n.) วิธีการส่งเงินไปต่างประเทศรวดเร็ว
telegraphy (n.) เทคนิคการส่งโทรเลข See also: เทคนิคของระบบโทรเลข
English-Thai: HOPE Dictionary
telegraph(เทล'ละกราฟ) n. เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล. vt.,vi. ส่งโทรเลข,ส่งสัญญาณทางไกล., See also: telegrapher n. telegraphist n. telegraphic adj. telegraphical adj.
telegraphy(ทะเลก'กระฟี) n. เทคนิคการส่งโทรเลข,เทคนิคของระบบโทรเลข
English-Thai: Nontri Dictionary
telegraph(n) เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
telegraphโทรเลข [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Telegraphโทรเลข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมไปรษณีย์โทรเลข (n.) Post and Telegraph Department
โทรเลข (n.) telegraph See also: wire, cable, cablegram, telegram
ไปรษณีย์โทรเลข (n.) telegraph See also: posts and telegraph Syn. โทรเลข
วิทยุโทรเลข (n.) radio telegraph See also: radiogram, wireless telegraph
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The army had to take over the telegraph or we'd be cut off from the world.ทัพบกดูแลศูนย์โทรเลขอยู่ ไม่งั้นเราถูกตัดขาดจากโลกเลยครับ
You've got to telegraph for them.นายก็โทรเลขไปหาพวกนั้น .
Virtual reality will grow... just as the telegraph grew to the telephone.โลกเสมือนกำลังเติบโต เหมือนที่โทรเลขพัฒนาเป็นโทรศัพท์
He was at the telegraph office.ผมเห็นเขาในเมือง ตรงที่ทำการโทรเลข
The bamboo telegraph told me you and your men are coming here today, sir.เสียงจากกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละครับ.. ที่บอกว่าพวกท่านจะมาหาเราวันนี้
You always telegraph your punches.- หมัดเบาแบบนี้มีคนเดียว
Over in the rest of the part of the complex should be a telegraph office,ในเมืองน่าจะมีที่ส่งโทรเลขนะ
The first transatlantic telegraph cable was made of 340,500 miles of copper and iron wire, designed to stretch 2,876.95 miles along the ocean floor.สายโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเส้นแรก เป็นลวดทองแดงและเหล็ก มีความยาว 340,500 ไมล์ ออกแบบให้ยืดได้ 2,876.95 ไมล์ ตลอดแนวพื้นมหาสทุทร
Are we talking hard facts or the bamboo telegraph?ข้อมูลนี้เชื่อถือได้เหรอ.. ไม่ใช่มาจากกระบอกไม้ไผ่นะ
Wuchang revolutionaries sent telegraphs through out the entire country, asking them to join in the rebellion!นักปฏิวัติที่อู๋ชางโทรเลขไปบอกทั้งแผ่นดิน ให้ทุกคนมาร่วมก่อการลุกฮือด้วย
Definitely a telegraphic code.เห็นได้ชัดว่ากำลังสื่อสารกันอยู่
My office had telegraphed ahead.ผมโทรเลขยืนยันมาแล้วนะครับ

telegraph ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每日电讯报[Měi rì Diàn xùn bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ ㄅㄠˋ, 每日电讯报 / 每日電訊報] Daily Telegraph (newspaper)
日本电报电话公司[Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 日本电报电话公司 / 日本電報電話公司] Nippon Telegraph and Telephone; NTT
报务员[bào wù yuán, ㄅㄠˋ ˋ ㄩㄢˊ, 报务员 / 報務員] telegraph operator; radio operator
电报局[diàn bào jú, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, 电报局 / 電報局] telegraph office
电报[diàn bào, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, 电报 / 電報] telegram; cable; telegraph
电汇[diàn huì, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, 电汇 / 電匯] telegraphic transfer
电报机[diàn bào jī, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄐㄧ, 电报机 / 電報機] telegraph

telegraph ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] (n) International Telegraph and Telephone Consultative Committee; CCITT
日本電信電話公社[にっぽんでんしんでんわこうしゃ;にほんでんしんでんわこうしゃ, nippondenshindenwakousha ; nihondenshindenwakousha] (n) (See 電電公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct)
電信技手[でんしんぎしゅ, denshingishu] (n) telegraph operator; telegraphist; telegrapher
電電公社;電々公社[でんでんこうしゃ, dendenkousha] (n) (See 日本電信電話公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct)
音響器;音響機[おんきょうき, onkyouki] (n) sounder (e.g. for a telegraph)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT

telegraph ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระช้อยนางรำ[n.] (krachøināng) EN: telegraph plant ; semaphore plant ; Codariocalyx motorius FR: Codariocalyx motorius
กรมไปรษณีย์โทรเลข[org.] (Krom Praisa) EN: Post and Telegraph Department FR:
นางรำ[n.] (nāngram) EN: telegraph plant ; semaphore plant ; Codariocalyx motorius FR: Codariocalyx motorius
ไปรษณีย์โทรเลข[n. exp.] (praisanī th) EN: telegraph ; posts and telegraph FR:
โทรเลข[n.] (thōralēk) EN: telegram ; telegraph FR: télégramme [m] ; télégraphe [m]
โทรเลข[v.] (thōralēk) EN: telegraph ; cable ; wire FR: télégraphier
วิทยุโทรเลข[n.] (witthayuthō) EN: radiotelegraph FR:

telegraph ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy
Trägerfrequenztelegraphie {f}carrier telegraphy
Bildübertragung {f}phototelegraphy
Radiotelegraphie {f}radio telegraphy
Radiotelegraphie {f}radiotelegraphy
Telegrammstil {m}telegraphic style
Telegrammstil {m}telegraphese
Telegrafenmast {m}telegraph pole
Telegraphenamt {n} | Telegraphenämter
Telegraphenmast {m} | Telegraphenmasten
Telegraphie {f}telegraphy
Telegraphiezeichen {n}telegraph signal
Telegraphist {m} | Telegraphisten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า telegraph
Back to top