ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tangled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tangled*, -tangled-

tangled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tangled (adj.) ซึ่งพันกันยุ่ง
tangled (adj.) ซึ่งสับสน See also: ซึ่งยุ่งเหยิง Syn. confused, chaotic
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อีนุงตุงนัง (adj.) tangled Syn. รุงรัง
นัว (adv.) entangledly See also: tangledly, confusedly Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look like some tree got tangled up.ยังกะกิ่งไม้หักลงมาเสียบพลั่ว
My best guess, his baby's tangled in the large intestine.ให้ฉันเดานะ เด็กคงพันอยู่กับลำไส้แน่เลย
It's all tangled up in the intestines.พันกันกับลำไส้ไปหมดเลย
Then how did you manage to get tangled up with me inside the warehouse?แล้วไงคุณถึงมาติดเหง็กอยู่ใน โกดังได้อย่างไร?
"Oh what a tangled web we weaveช่างเป็นสายใยที่ยุ่งเหยิง
I appreciate that, but it still doesn't change a very tangled situation.ผมเข้าใจดี แต่นั่นยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่าไหร่ ผมเข้าใจดี แต่นั่นยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่าไหร่
Got tangled up in a combine a few towns over.หล่นไปในเครื่องสีข้าว ห่างไปไม่กี่เมือง
I don't want you get tangled up in this stay away from himไม่อยากให้คุณติดร่างแหด้วย อยู่ห่างเขาไว้
We don't know, but we tangled with a sniper.เราไม่รู้ แต่เราเจอมือปืนคนหนึ่ง
You just end up all tangled in your own lies...แล้วคุณก็ต้องยุ่งเหยิงอยู่ในคำลวงของคุณเอง
When you intentionally tangled yourself in his life.เมื่อคุณเลือกยื่นมือเข้าไปในชีวิตของเขา
It's a cluster of tangled blood vessels in his brain.เป็นกลุ่มอาการของเส้นเลือดในสมองเขายุ่งเหยิง

tangled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, 乱麻 / 亂麻] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 错综复杂 / 錯綜複雜] tangled and complicated (成语 saw)
乱蓬蓬[luàn péng péng, ㄌㄨㄢˋ ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ, 乱蓬蓬 / 亂蓬蓬] dishevelled; tangled
[léi, ㄌㄟˊ, 羸] entangled; lean
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4

tangled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P)
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P)
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P)
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in

tangled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีนุงตุงนัง[adj.] (īnungtung-n) EN: tangled ; complicated FR: compliqué
พัลวัน[adj.] (phanlawan) EN: entangled ; tangled up with FR:
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
ยุ่งเหมือนยุงตีกัน[adv. (loc.)] (yungmeūoeny) EN: tangled up ; in a muddle FR:
นัว[adv.] (nūa) EN: entangledly FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tangled
Back to top