ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subject matter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subject matter*, -subject matter-

subject matter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subject matter (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. contents, theme, topic
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องเรื่อง (n.) subject matter See also: essence of the story Syn. เนื้อเรื่อง
เนื้อหาวิชา (n.) subject matter See also: subject description
เรื่อง (n.) subject matter See also: matter, story, affair, thing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I assume all of you have read pages 1-48... and are now well-versed in subject matter jurisdiction.เอาล่ะ ฉันเดาว่าพวกคุณคงได้อ่านหน้า 1-48 มาแล้ว และคงเข้าใจดีเรื่องขอบเขตการตัดสินคดี
Do you understand what subject matter jurisdiction is? - No.คุณเข้าใจเรื่องการแบ่งสินทรัพย์หรือเปล่า
They're the top subject matter experts, sir.นี่ล่ะครับ ระดับมือพระกาฬทั้งนั้น
I'm leaving my family to work on a subject matter that means more than you can probably imagine, and the idea of doing all that without achieving what I want to, personally, would be unthinkable to me.เพื่อทำงานในหัวข้อ ที่มีความหมายอย่างยิ่ง เกินกว่าที่นายจะจินตนาการได้ แล้วความคิดที่จะทำเรื่องพวกนี้
It was pretty groundbreaking subject matter at the time, considering it's depiction of fluid sexuality.เมื่อก่อนเพลงนี้ฉาวมาก เพราะเนื้อหาทางเพศ
Mr. Schuester, while the performance was excellent-- particularly the drumming-- don't you think that the subject matter is a little inappropriate?ครูชูสเตอร์คะ หนูคิดว่าแสดงเยี่ยมก็จริง โดยเฉพาะมือกลอง แต่ไม่คิดเหรอคะว่าหัวข้อ
Loosely comprised of early 20th-century modern artists who used wild brush strokes and bold colors while their subject matter exhibited a high degree of simplification and abstraction.เป็นการรวมตัวกันอย่างอิสระของ ศิลปินแนวใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ฝีแปรงที่ดุเดือดเพื่อ ลากเส้นและเน้นสี ขณะที่งานของพวกเขา ถูกจัดว่าอยู่ระดับสูงสำหรับ
Out of sensitivities to some of the subject matter that is contained within the episode.นอกจากความไวของเนื้อเรื่อง ที่บรรจุอยู่ในตอนนี้
What drew you to that subject matter?แล้วอะไรทำให้เธอสนใจเรื่องนั้นหล่ะ
I asked Josiah Hudson, our head of security, to look into the same subject matter.ผมขอให้โจไซอาห์ ฮัดสัน หัวหน้ารักษษความปลอดภัยของเรา ตรวจสอบดูเรื่องเดียวกันนี้
No, you're displaying a shocking ignorance of the subject matter.ไม่ นายกำลังแสดงความโง่ที่น่าตกใจ ของหัวข้อนี้
Yeah. And given my subject matter,ใช่ค่ะและ\ บอกเป้าหมายสำหรับเขา

subject matter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
题材[tí cái, ㄊㄧˊ ㄘㄞˊ, 题材 / 題材] subject matter

subject matter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแสความ[n.] (krasaēkhwām) EN: content ; subject matter FR:
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise FR:
ท้องเรื่อง[n.] (thøngreūang) EN: story ; subject matter FR:

subject matter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Lernstoff {m}subject matter
Materie {f} (Thema)subject matter
Vertragsgegenstand {m}subject matter of the contract
Thematik {f}subject matter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subject matter
Back to top