ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strip off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strip off*, -strip off-

strip off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strip off (phrv.) ปอก See also: เอาเปลือกออก, เอาออก Syn. strip away
strip off (phrv.) ถอดออก See also: เอาออกมา Syn. strip away
strip off (phrv.) ถอดผ้า See also: เปลื้องผ้า Syn. strip down
strip off (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. tell off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลื้อง (v.) strip off See also: remove, take off, cast off, undress Syn. ถอด, ปลด, แก้ Ops. ใส่, คลุม
เปลื้องผ้า (v.) strip off See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า Ops. ใส่
เลิกผ้า (v.) strip off See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า Ops. ใส่
แก้ผ้า (v.) strip off See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, เลิกผ้า Ops. ใส่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While plowing the field he'd strip off his clothes when it rained and run out into the highwayกำลังทำไร่อยู่ พอฝน ตกเค้าก็ถอดเสื้อผ้า แล้วก็วิ่งออกไปที่ถนนใหญ่นะซิ
And when we do, I'm gonna strip off all his skin, and you're gonna watch.พอเข้าไปได้ ข้าจะถลกหนังน้องเจ้า แล้วให้เจ้ามองดู
It's a tiny airstrip off of Highway 30.มันเป็นทางวิ่งเครื่องบินเล็กๆ นอกถนนหมายเลข 30

strip off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥皮[bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ, 剥皮 / 剝皮] to peel; to skin; to strip off outer layer
脱掉[tuō diào, ㄊㄨㄛ ㄉㄧㄠˋ, 脱掉 / 脫掉] strip off

strip off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P)
捲る[めくる, mekuru] (v5r,vt) to turn over; to turn pages of a book; to tear off; to strip off; (P)

strip off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngo) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing FR: coûteux ; onéreux
ถลำตัว[v.] (thalamtūa) EN: blunder ; strip off the right track ; go to far ; move a wrong way ; take a wrong step FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strip off
Back to top