ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aground*, -aground-

aground ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aground (adv.) บนพื้นดิน
aground (adj.) บนพื้นดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
English-Thai: Nontri Dictionary
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกย (v.) run aground See also: ground Syn. ติด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently a warship's run aground where it shouldn't have.อย่างที่เห็น เรือรบไม่ควรแล่น ไปเกยที่หินโสโครก
Pirates run aground on an island.โจรสลัดที่เข้าเทียบฝั่ง,
Four hours ago, it ran aground and caught fire.สี่ชั่วโมงก่อน ลอยลำมาถึง และเกิดไฟไหม้
And it ran aground in this chain of islands.และมันก็จะมาเกยตื้นและโดนกักขังไว้ที่เกาะ
Captain James Cook's ship ran aground off the coast of Australia, and he led a party into the country and they met the Aboriginal people.เรือกัปตันเจมส์คุกของเกยตื้น นอกชายฝั่งของออสเตรเลีย และเขานำบุคคลที่เข้ามาใน ประเทศและพวกเขาได้พบกับคนพื้นเมือง
There's no use. You've run aground.ไม่ต้องมั๊ง นายยืนอยู่พ้นแล้วนี่
And commercial aircraft since FAgrounded.as st privateแล้วเครื่องบินพาณิช จากนั้นก็เลยเป็นของเอกชน
The Essex ran aground, there was a full inquiry.เอสเซ็กซ์วิ่งบนพื้นดิน มีการสอบถามรายละเอียดเต็ม รูปแบบ
That you say that the ship ran aground.ที่คุณบอกว่าเรือเกยตื้น
Captain! The ship will run aground.กัปตัน เรือจะชนเกยตื้น

aground ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
座州;座洲[ざす, zasu] (n,vs) stranding; running aground
乗り上げる[のりあげる, noriageru] (v1,vt) to run aground; to be stranded
座礁;坐礁[ざしょう, zashou] (n,vs) running aground; being stranded
擱座[かくざ, kakuza] (n,vs) running aground; stalled; stranded
暗礁に乗り上げる[あんしょうにのりあげる, anshouninoriageru] (exp,v1) (1) to run aground; to strike a rock; to be stranded on a reef; (2) to be deadlocked

aground ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded ; beach FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
เกยแห้ง[v.] (koēihaēng) EN: run aground ; strand a boat ; ground a boat ; beach a boat FR:
เกยตื้น[v. exp.] (koēi teūn) EN: run aground ; strand FR: s'échouer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aground
Back to top