ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sprint*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sprint, -sprint-

*sprint* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misprint (n.) การพิมพ์ผิด Syn. fault, typing error
misprint (vt.) พิมพ์ผิด
newsprint (n.) กระดาษหนังสือพิมพ์ See also: กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์
sprint (n.) การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น Syn. dash, rush
sprint (vi.) วิ่งเต็มฝีเท้า See also: วิ่งด้วยความเร็วสูง Syn. dash, race
English-Thai: HOPE Dictionary
misprint(มิส'พรินทฺ) n. การพิมพ์ผิด. vt. พิมพ์ผิด
newsprint(นิวซ'พรินทฺ) n. กระดาษชั้นต่ำสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
sprint(สพรินทฺ) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งเต็มฝีเท้า,วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด,วิ่งแข่ง,ไปด้วยความเร็วสูงสุด,ความเร็วสูงสุดในระยะสั้น., See also: sprinter n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาษหนังสือพิมพ์ (n.) newsprint See also: papers, newspaper sheet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He had some theory about using track sprinters to push the bobsled.เขามีทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้นักวิ่งระยะสั้น เป็นตัวผลักบ๊อบสเลด
Twenty years ago you came down here to see... if you could make a Jamaican sprinter into a bobsledder, and you never got that chance.20 ปีที่แล้ว คุณมาที่นี่... เพื่อหานักวิ่งจาไมก้า ไปเป็นนักกีฬาบ๊อบสเลด และคุณทำไม่สำเร็จ
Now, you are gonna complete these sprints... because if you don´t, you faiI.เธอต้องวิ่งให้ครบรอบ ถ้าไม่ครบ... ตก
Sakura, why'd you sprint in here all ofa sudden?ซากุระ ทำไมจู่ๆนึกจะวิ่งก็วิ่งเนี่ย?
I became a crazed guy who only thought about sprinting all the timeลูกบ้าที่ผมมี ทำให้... ผมสามารถวิ่งได้ตลอดเวลา
Evans, this is wind sprints, not wind walks.อีแวนส์ นี่วิ่งเร็วไม่ใช่เดินเร็วนะ
Barry had challenged matt to a scooter race in which they would sprint down one aisle and up the next.แบรี่ท้าแม็ทแข่งสกู๊ตเตอร์ ซึ่ีงพวกเขาจะแข่ง ไปตามช่องทีละช่อง
You don't want to test me. Sprint over here in 3 seconds. Hop to!นายไม่ต้องมาลองดีกับชั้น ชั้นให้เวลา3วินาที รีบออกมา
And then, he just came, sprinting towards me.แล้วเค้าก้อโผล่มา วิ่งเต็มฝีเท้ามาใกล้ๆฉัน
We do it your way. Full-on sprint to the portal.เราจะทำตามวิธีลูก รีบไปที่ประตูทางออก
Rabbit sprints, tree squats.วิ่งกระต่าย, วิดต้นไม้
I was supposed to throw away all the misprints and dirty runs.ฉันควรที่จะโยนมันทิ้งทั้งหมด เงินปลอมและงานที่สกปรกระยำ

*sprint* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非州[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, 非州] Africa (common misprint for 非洲)
短跑[duǎn pǎo, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄠˇ, 短跑] sprint (race)
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, 报纸 / 報紙] newspaper; newsprint
白报纸[bái bào zhǐ, ㄅㄞˊ ㄅㄠˋ ㄓˇ, 白报纸 / 白報紙] newsprint

*sprint* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプリンター[, supurinta-] (n) sprinter; (P)
スプリント[, supurinto] (n) (1) sprint; (2) splint; (P)
スプリントカー[, supurintoka-] (n) sprint car
スプリントレース[, supurintore-su] (n) sprint race
タンデムスプリント[, tandemusupurinto] (n) (abbr) tandem bicycle sprint
ミスプ[, misupu] (n) (abbr) misprint
ミスプリ[, misupuri] (n) (abbr) misprint
ミスプリント[, misupurinto] (n) misprint; (P)
加電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) (misprint for 過電圧) overpotential; over-voltage
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P)
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P)
誤字[ごじ, goji] (n) misprint; mispelling; typo; erratum; (P)

*sprint* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (kān wing ra) EN: FR: sprint [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nang) EN: nenewsprint ; newspaper sheet FR: papier journal [m]
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: newsprint FR: papier journal [m]
กระดาษบรู๊ฟ[n. exp.] (kradāt prūf) EN: newsprint ; proof paper FR:
นักวิ่ง[n.] (nakwing) EN: runner FR: coureur à pied [m] ; sprinteur [m] = sprinter [m]
นักวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (nakwing ray) EN: sprinter FR: sprinteur [m] ; sprinteuse [f] ; sprinter [m] (anglic.)
วิ่งระยะสั้น [v. exp.] (wing raya s) EN: sprint FR: sprinter (anglic.)

*sprint* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprint {m} [sport]sprint
Sprinter {m}; Sprinterin
Zeitungsdruckpapier {n}newsprint paper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sprint*
Back to top