ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sprint-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sprint, *sprint*,

-sprint- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sakura, why'd you sprint in here all ofa sudden?ซากุระ ทำไมจู่ๆนึกจะวิ่งก็วิ่งเนี่ย?
Barry had challenged matt to a scooter race in which they would sprint down one aisle and up the next.แบรี่ท้าแม็ทแข่งสกู๊ตเตอร์ ซึ่ีงพวกเขาจะแข่ง ไปตามช่องทีละช่อง
You don't want to test me. Sprint over here in 3 seconds. Hop to!นายไม่ต้องมาลองดีกับชั้น ชั้นให้เวลา3วินาที รีบออกมา
We do it your way. Full-on sprint to the portal.เราจะทำตามวิธีลูก รีบไปที่ประตูทางออก
When I see them sprint out to the car, so excited to see daddy, part of me thinks, great.เมื่อฉันเห็นพวกเขารีบออกจากรถ, ตื่นเต้นเมื่อได้เจอพ่อ, บางส่วนในตัวฉันคิด, เยี่ยมเลย.
I've had to start carrying, like, athletic shoes in my purse, 'cause I have to sprint from one sexual encounter to another.ฉันเคยคิดที่จะเริ่มวางตัว / นิค รองเท้านักกีฬาในเงินของชั้นที่สามารถหามาได้ ทำให้ผมวิ่งจาก ความสำพันธ์ทางเพศหนึ่งไปพบอีกสำพันธ์หนึ่ง
On my count, you toss me the cage, we sprint for the neutralizer tank in the trunk.พอฉันนับเสร็จคุณโยนกรงนกมาให้ฉัน เราวิ่งไปที่ถังนิวเทรไลเซอร์ที่อยู่ท้ายรถ
Okay, can we, like, walk or jog or sprint back to town?โอเค งั้นเราเดิน จ๊อกกิ้ง หรือวิ่งกลับเข้าเมืองกันดีมั้ย
And ending with "tike sprint mulls."และจบที่ชื่อไทค์ สปริ้นท์ มอลล์
Get set to sprint back to the truck!เตรียมตัววิ่งกลับไปที่รถบรรทุก!

-sprint- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短跑[duǎn pǎo, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄠˇ, 短跑] sprint (race)

-sprint- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプリントカー[, supurintoka-] (n) sprint car
スプリントレース[, supurintore-su] (n) sprint race
タンデムスプリント[, tandemusupurinto] (n) (abbr) tandem bicycle sprint
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P)

-sprint- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (kān wing ra) EN: FR: sprint [m]
วิ่งระยะสั้น [v. exp.] (wing raya s) EN: sprint FR: sprinter (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sprint-
Back to top