ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saliver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saliver*, -saliver-

saliver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saliver (vi.) ทำน้ำลายไหล See also: ปล่อยน้ำลายไหล Syn. dribble, drool

saliver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlā) EN: be hungry FR: saliver ; avoir très faim
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāilai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel FR: saliver ; avoir l'eau à la bouche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saliver
Back to top