ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

facilitate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *facilitate*, -facilitate-

facilitate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
facilitate (vt.) ทำให้สะดวกขึ้น See also: ทำให้ง่ายขึ้น Syn. help, simplify
English-Thai: HOPE Dictionary
facilitate(ฟะซิล'ลิเทท) vt. ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้สะดวก,สนับสนุน,ส่งเสริม,ก่อให้เกิด., See also: facilitation n. facetiousness adj. facilitator n., Syn. expedite
English-Thai: Nontri Dictionary
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facilitateกิจกรรมที่กระตุ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มท้อง (v.) press the abdomen to facilitate delivery of an infant
อำนวยความสะดวก (v.) facilitate See also: make something convenient, make something easy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your orders are to facilitate the job of this scientific team.แต่คำสั่งของคุณ ควรสอดคล้องกับ งานของทีมนักวิทยาศาสตร์
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี
Your job is to help facilitate that closure.Chaplain Rabbi Benjamin Mendelsson.
Isn't it designed to facilitate breast-feeding?นี่ไม่ได้ออกแบบมาให้ง่ายขึ้นสำหรับให้นมลูกนะ
Aurora needs an object to facilitate her trance.ออโรร่าจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ที่จะเปิดทางให้เธอ
You're okay with being paid twice to facilitate blackmail?You're okay with being paid twice to facilitate blackmail? ฉันโอเค
My book, the bird book, the one I lost in Sona contained information that would've helped facilitate the break-in, but it can still be accomplished, with your help.ไว้ในโซน่า มีข้อมูล มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นในการแทรกซึม แต่มันจะสำเร็จได้
To see if we could facilitate a military escort.เพื่อดูว่าเราจะช่วยอำนวย ความสะดวกให้การช่วยเหลือ ทางทหารอะไรได้บ้าง
Warden Parks, you and your prison exist for one reason, to facilitate Death Match.สวนสาธารณะพัศดีคุณและคุก exist สำหรับหนึ่งเหตุผลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวก Death Match
We can refund her tuition, and I am happy to facilitate a transfer.เราสามารถทำการคืนเงินค่าหน่วยกิจให้เธอได้ และฉันยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการโอน
But remember, everything about your life out there is just to facilitate what you do in here.แต่จำไว้นะว่าทุกอย่างเกี่ยวกับ ชีวิตของเธอข้างนอกนั่น เป็นแค่ฉากบังหน้าเรื่องที่เธอทำงานที่นี่
It means you can help facilitate getting a CIA team inside the building.แปลว่าพ่อสามารถช่วย พาCIAเข้าไปในตึกได้

facilitate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便利[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便利] convenient; easy; facilitate
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, 促成] procure; facilitate
使容易[shǐ róng yì, ㄕˇ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, 使容易] facilitate

facilitate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp,vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline
容易にする[よういにする, youinisuru] (exp,vs-i) to facilitate; to make easy; to simplify
手懸け;手掛け[てかけ, tekake] (n) handhold on an object which facilitates carrying
Japanese-English: COMDICT Dictionary
容易にする[よういにする, youinisuru] to facilitate

facilitate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwā) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwā) EN: facilitate trade FR:
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
เอื้ออำนวย[v. exp.] (eūa amnūay) EN: facilitate ; assist FR:
ข่มท้อง[v. exp.] (khom thøng) EN: press the abdomen to facilitate delivery of an infant ; bear down on the abdomen to aid the giving of birth FR:
ปูทาง[v. exp.] (pū thāng) EN: pave the way (for) ; prepare the ground ; facilitate FR: ouvrir la voie ; préparer le terrain
ทำให้สะดวกขึ้น[v. exp.] (thamhai sad) EN: facilitate ; simplify FR: faciliter
ผู้อำนวยความสะดวก[n. exp.] (phū amnūay ) EN: facilitator FR: facilitateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า facilitate
Back to top