ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lifelong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lifelong*, -lifelong-

lifelong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lifelong (adj.) ตลอดชีวิต Syn. lifetime, livelong
English-Thai: HOPE Dictionary
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
lifelong(adj) ตลอดชีวิต,ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดชีพ (adv.) lifelong See also: through one´s life, in one´s whole life, all one´s life Syn. ตลอดชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sent Hae Mo-Su away, who was my lifelong friendข้าทำให้แฮโมซู ผู้ที่เป็นเสมือนเพื่อนตายของข้าต้องตาย
Oh, hardly, no. He was a lifelong pagan..ไม่ใช่เลย ตลอดชีวิตพระองค์เป็นเพเกิน
So Constantine may have been a lifelong pagan..จักรพรรดิ คอนสแตนตินอาจจะนับถือเพเกินมาตลอดชีวิต
We share a fence with and end up lifelong friends.ที่เราใช้รั้วร่วมกัน แล้วกลายเป็นเพื่อนกันนาน
I'm a, uh, lifelong birdwatcher.ผมเป็น,อืม,ตลอดชีวิต ผมศึกษาดูนก
I told you, this is not a lifelong commitment. Okay?ฉันบอกเธอแล้ว มันไม่ใช่งานระยะยาวหรอก
It also means you made a lifelong covenant.มันหมายความว่านายทำพันธสัญญานิรันดร์
It is a lifelong journey that draws his heart ever closer to hers."มันเป็นการเดินทางตลอดชีวิตที่จะทำให้ใจเขาเข้าใกล้ใจเธอ
In choosing how to react to this situation your lifelong instincts will tell you to do one thing but I implore you to do the opposite.ในการเลือกจะทำตัวเช่นไรในสถานการณ์แบบนี้ สัญชาติญาณที่ต้องการจะมีชีวิตยืนยาวต่อไป จะบอกให้คุณทำสิ่งหนึ่ง แต่ผมอ้อนวอนให้คุณทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม
I am leaving the Zeta house to fulfill my lifelong dream.ฉันจะไปจากบ้านซีต้า เพื่อไปทำสิ่งที่ฉันฝันมาตลอดชีวิต
My mother was a lifelong Republican.แม่ผมเป็นริพับลิกันมาตลอดน่ะ
And created lifelong memories.ที่จะจดจำไปตลอดชีวิต

lifelong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, 终身大事 / 終身大事] major turning point of lifelong import (esp. marriage)
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, 一世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings)
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ, 终身 / 終身] lifelong

lifelong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.)
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation
生別[せいべつ, seibetsu] (n,vs) lifelong separation
生涯学習[しょうがいがくしゅう, shougaigakushuu] (n) lifelong learning
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P)
終生;終世[しゅうせい, shuusei] (n-adv,n-t) all one's life; lifelong

lifelong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่ชีวิต[n.] (khūchīwit) EN: constant partner ; lifelong companion ; soul mate ; life mate ; spouse FR:
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR: lutter toute la vie durant
ตลอดชีพ[adv.] (taløt chīp) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam FR: toute la vie
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lifelong
Back to top