ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

villian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *villian*, -villian-

villian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villian (n.) คนชั่ว See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล Syn. rogue, scamp

villian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボードビリアン[, bo-dobirian] (n) vaudevillian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า villian
Back to top