ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clippers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clippers*, -clippers-

clippers ในภาษาไทย

English-Thai: Nontri Dictionary
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว

clippers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刈り込み鋏[かりこみばさみ, karikomibasami] (n) hedge clippers
バリカン[, barikan] (n) (1) barber's clippers; (2) Barriquand et Marre; (P)
爪切り(P);爪切[つめきり, tsumekiri] (n) nail clippers; (P)

clippers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีดตัดเล็บ[n. exp.] (mīt tat lep) EN: nail clippers FR:
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears FR: ciseaux [mpl]

clippers ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears
Nagelzange {f}nail clippers; nail puller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clippers
Back to top