ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nippers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nippers*, -nippers-

nippers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nippers (n.) คีมสำหรับตัด
English-Thai: Nontri Dictionary
nippers(n) คีม,ปากคีบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're nippers, Tom. They'll come round.ก็แค่พวกเด็กๆ เดี๋ยวก็รู้ตัวเอง
Okay. Come on, nippers. Let's get youse home.ให้ลูกสุนัข, เวลาที่จะกลับบ้าน
Come on, nippers. Let's get youse home.-Let 's go เด็กที่บ้าน เฮ้!

nippers ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, 螯] nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 镊 / 鑷] tweezers; forceps; nippers; pliers; to nip; to pick up with tweezers; to pluck out
镊子[niè zi, ㄋㄧㄝˋ ㄗ˙, 镊子 / 鑷子] tweezers; nippers; pliers

nippers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋏;矢床[やっとこ, yattoko] (n) (uk) pincers; nippers; pliers

nippers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears FR: ciseaux [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nippers
Back to top