ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-richness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น richness, *richness*,

-richness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We know neither their richness nor their role.เราไม่รู้สึกถึงหน้าที่ และคุณค่าของมัน

-richness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal ; offset the richness (of) FR: dégraisser
ความรวย[n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
ความอุดมสมบูรณ์[n.] (khwām udoms) EN: richness FR: abondance [f]
ภูติ[n.] (phūt) EN: prosperity ; wealth ; opulence ; richness FR:

-richness- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kost {f} | reichhaltige Kostfood | richness of the food

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -richness-
Back to top