ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolutionary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolutionary*, -revolutionary-

revolutionary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolutionary (adj.) เกี่ยวกับการปฏิวัติ Syn. rebellious, revolting, insurgent
English-Thai: Nontri Dictionary
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ,เกี่ยวกับการหมุนเวียน,เกี่ยวกับวัฏจักร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revolutionary defeatismการยอมสยบก่อนปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะปฏิวัติ (n.) revolutionary council See also: revolutionary committee, revolutionary group, revolutionary party
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, this is Deong, the great revolutionary hero.{\cHFFFFFF}Gentlemen, this is Deong, {\cHFFFFFF}the great revolutionary hero.
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา
Comrades, students, revolutionary companions-in-arms...สหายทุกท่าน นักเรียนทุกคน และมิตรของพรรคประชาชน
The music I teach is revolutionary music.ดนตรีที่ผมสอนคือ ดนตรีที่ปฏิรูปแล้ว
Students, comrades, revolutionary Red Guards...นักเรียน สหาย และ สมาชิกพรรค ( Red Guard ) ทุกท่าน
Alternative— Yes, your revolutionary half.- หรือพวกแนวๆ -- ใช่ แนวกบฏแบบคุณนั่นแหละ
KDH is developing a revolutionary treatment for T. B. Sufferers.- ก็ระดับโลก - KDH กำลังพัฒนาการรักษาแผนใหม่ สำหรับผู้ป่วยวัณโรค
The weak revolutionary government will be overthrown, and our Fuhrer will lead this country.รัฐบาลที่อ่อนแอแบบนั้นเราไม่ต้องการ จากนี้ไปท่านผู้นำจะปกครองประเทศ
Now, governor, this is a prototype of a revolutionary new system in security devices.ท่านผู้ตรวจการ นี่คือต้นแบบ... ...ของการปฎิวัติ ของระบบรักษาความปลอดภัย
Forget reeds. I present you with this revolutionary gizmo we call bark.ลืมเถอะ ผมนำเสนอคุณด้วยสิ่งปฏิวัตินี้ Gizmo ที่เราเรียกว่า เปลือก
"It is a revolutionary movement, and we will turn the empire... into a spiritual republic."เป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่จะพลิกจักรวรรดิ.. ให้กลายเป็นสาธารณรัฐแห่งศาสนา
It's like the Revolutionary War, you know what I mean?That cop was a federaI agent.

revolutionary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光复会[guāng fù huì, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 光复会 / 光復會] anti-Qing revolutionary party set up in 1904 under Cai Yuanpei 蔡元培; same as 復古會|复古会
驱除鞑虏[qū chú Dá lǔ, ㄑㄩ ㄔㄨˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 驱除鞑虏 / 驅除韃虜] expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国国民党革命委员会 / 中國國民黨革命委員會] Revolutionary Committee of the Kuomintang
革命卫队[gé mìng wèi duì, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 革命卫队 / 革命衛隊] revolutionary guard
革命军[gé mìng jūn, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, 革命军 / 革命軍] revolutionary army
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 二次革命] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 红 / 紅] bonus; popular; red; revolutionary
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 四一二反革命政变 / 四一二反革命政變] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
肃反[sù fǎn, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ, 肃反 / 肅反] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅清反革命份子|肃清反革命分子
肃反运动[sù fǎn yùn dòng, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 肃反运动 / 肅反運動] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅反肅清反革命份子|肃清反革命分子运动
革命性[gé mìng xìng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 革命性] revolutionary
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 团结就是力量 / 團結就是力量] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943)

revolutionary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立戦争[どくりつせんそう, dokuritsusensou] (n) American Revolutionary War; War of Independence
革命児[かくめいじ, kakumeiji] (n) man of revolutionary temperament
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology)

revolutionary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ลักษณะปฏิวัติ[n. exp.] (laksana pat) EN: revolutionary nature FR:
นักปฏิวัติ[n. exp.] (nak patiwat) EN: revolutionary ; revolutionist FR: révolutionnaire [m]
ปฏิวัติ[adj.] (patiwat) EN: revolutionary FR: révolutionnaire
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว[org.] (Phak Prachā) EN: Lao People's Revolutionary Party (LPRP) FR:
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: promoter of the revolution of B.E. 2475 ; revolutionary FR:
ผู้ก่อการจลาจล[n. exp.] (phū kø kānj) EN: rioter ; rebel ; revolutionary FR:

revolutionary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
revolutionär {adv}in a revolutionary way
revolutionär {adj}revolutionary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolutionary
Back to top