ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*retaliate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น retaliate, -retaliate-

*retaliate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retaliate (vi.) ตอบโต้ See also: โต้ตอบ, แก้แค้น Syn. reciprocate, revenge
English-Thai: HOPE Dictionary
retaliate(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ, See also: retaliative,retaliatory adj. retaliator n., Syn. requite
English-Thai: Nontri Dictionary
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ
Because I'm in uniform, I cannot retaliate, sir.ผมอยู่ในเครื่องแบบผมก่อเหตุวิวาทไม่ได้
You cant retaliate against employees if they're standing up for something that they believe is illegal that they don't want to participate in.คุณไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกจ้าง เพราะเขายืนหยัดต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันผิดกฎหมาย
Of course, Johnny had to retaliate. It's fucking business.แน่นอน จอห์นนี่ต้องเอาคืน มันเป็นธุรกิจ
If there's one nation that knows how to retaliate it's the Zulus.ประเทศที่รู้จักวิธีแก้เผ็ดดีที่สุด คือพวกซูลู
The four are expecting us to retaliate lf we strike now we risk everythingมันทั้ง4คาดว่าเราจะแก้แค้น ถ้าเราลงมือตอนนี้ทุกอย่างจะพังหมด -ถ้าเค้าเป็นคนในครอบครัวคุณบ้างล่ะ
We may not have retaliated... yet.บิล โจว โจว บิล ยินดีที่รู้จักครับ
I'll give you some guys to watch your back in case they retaliate, but we've got to let this shit calm down before we make our next move.ฉันจะให้ลูกน้องกับนายสักคนเพื่อเฝ้าระวังให้นาย ถ้าเกิดพวกมันโต้กลับ แต่พวกเราต้องปล่อยให้เรื่องแก้แค้นห่านี้ เงียบลงก่อนที่เราจะลงมือในครั้งต่อไป
...he didn't try to retaliate, he moralized.เขาไม่ได้พยายามแก้เผ็ด เขามีศีลธรรม
He'll retaliate in the only way that he knows he can hurt me.เขาจะแก้แค้นในวิธีเดียว ที่เขารู้ว่าทำร้ายผมได้
If you were healthy, you'd have retaliated by now.ถ้าคุณแข็งแรงดี คุณก็จะลุกมาตอบโต้ผมน่ะสิ
And we will have no choice but to retaliate with a full nuclear response.เราคงไม่มีทางเลือกนอกจาก ตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์

*retaliate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)

*retaliate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ลำ[v.] (kaēlam) EN: retaliate ; get back (at) FR: riposter
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react ; counterattack ; retaliate ; dismiss FR: réagir contre ; rétorquer ; objecter
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: retaliate ; strike back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *retaliate*
Back to top