ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relegate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relegate*, -relegate-

relegate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relegate (vt.) ลดตำแหน่ง See also: ลดขั้น Syn. demote, downgrade Ops. promote
relegate (vt.) ขับไล่ See also: เนรเทศ, ผลักไส Syn. banish, deport, expel
relegate to (phrv.) เนรเทศไปยัง See also: ขับไล่ไป
relegate to (phrv.) จัดอยู่ในกลุ่มของ
English-Thai: HOPE Dictionary
relegate(เรล'ละเกท) vt. ขับไล่,เนรเทศ,ผลักไส,ลดขั้น,ลดตำแนห่ง,, See also: relegable adj. relegation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
relegate(vt) ทิ้งไป,เนรเทศ,ผลักไส,ขับไล่,ลดตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was relegated to the "corps". Another dancing gypsy.แม่ถูกส่งไปที่ "คอร์ปส์" กลุ่มระบำยิปซีอีกแห่งหนึ่ง
W-We've been relegated to the Hall of Hopeless Cases?ที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครในตอนนี้ พวก-พวกเราโดนลดชั้นให้มาอยู่ใน หอแห่งความสิ้นหวังแล้วหรือ
I can be relegated here, that's fine.ผมถูกลดชั้นได้ นั่นไม่มีปัญหาเลย
"Can Blair Waldorf step into her mother's shoes, or is her Achilles' heel of the stripper variety?" (Scoffs) Dorota, I have been relegated to clear heels and Kardashian tastes!แบลร์ วอลดอร์ฟจะสามารถก้าวเข้าสู่รอยเท้าของแม่เธอ โดโรต้า ฉันโดนผลักไส
To shame us over events best relegated to history?เพื่อทำให้เราอับอายในงาน การทำลายชื่อเสียงที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์

relegate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贬谪[biǎn zhé, ㄅㄧㄢˇ ㄓㄜˊ, 贬谪 / 貶謫] banish from the court; relegate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relegate
Back to top