ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restitution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restitution*, -restitution-

restitution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restitution (n.) การชดใช้ See also: การใช้คืน Syn. compensation, incemnification
restitution (n.) การคืนสู่สภาพเดิม Syn. restoration
English-Thai: HOPE Dictionary
restitution(เรสทิทิว'เชิน) n. การซ่อมแซม,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การพักฟื้น,การชดใช้,การใช้คืน,การล้างบาป, Syn. recompense,amends,restoration
English-Thai: Nontri Dictionary
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restitution๑. การฟื้นสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ rehabilitation ๑]๒. การหมุนส่วนนำขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restitutionการชดใช้ค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has anybody seen An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923?มีใครเห็น ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 บ้างมั้ย
An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923 is not a coaster!ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 ไม่ใช่ถาดรองแก้วนะเว้ย
As restitution for this betrayal, he demands Harrenhal and all its attendant lands.เพื่อชดใช้การหักหลังครั้งนี้ เขาต้องการฮาร์เรนฮอล และเขตแดนทั้งหมด
I will allow you to go to King's Landing as restitution for the mistakes my soldiers made.ข้าจะปล่อยเจ้าเดินทางไปคิงส์แลนดิง เพื่อชดเชยความผิดพลาดที่ทหารข้าก่อ
I will allow you to go to King's Landing as restitution for the mistakes my soldiers made.ข้าจะปล่อยเจ้าเดินทางไปคิงส์แลนดิง เพื่อชดเชยความผิดของทหารข้า
And helped them recover millions of dollars to be made available for restitution to their victims.และช่วยให้พวกเขากู้คืนล้าน ดอลลาร์ ที่จะทำให้พร้อมสำหรับการ ชดใช้ความเสียหายที่จะตกเป็นเหยื่อของพวกเขา
Restitution for your own lack of insight.ชดเชยสติปัญญาที่ขาดไป
They want to forfeit our assets... for restitution.พวกเขาต้องการยึดทรัพย์เรา สำหรับการชดใช้
I promised to keep my mouth shut, and she agreed to pay off the captain's restitution.ฉันจะหุบปากเรื่องนี้ และเธอก็จะจ่ายหนี้ให้
Well, let's just consider the other $150 nerd restitution, huh?ถือเสียว่าอีก 150 นั่น เป็น ค่าชดเชยความเป็น้ด็กเรียน
Will we receive any kind of financial restitution?แล้วเราจะได้รับเงิน ค่าทำขวัญมั้ยล่ะ?
Still, there will be restitution. The body will be given to the people of Tondc, murderer and murder joined by fire.และนั่นก็จะเป็นการชดใช้ ฆารกรและการฆาตกรรมเข้าร่วมด้วยไฟ

restitution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲度系数[jìn dù xì shù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 劲度系数 / 勁度係數] coefficient of restitution (in Hooke's law)
复原[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, 复原 / 復原] heal; recovery; restitution; reconstruction

restitution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
損害賠償[そんがいばいしょう, songaibaishou] (n,vs) restitution; damages

restitution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การชดใช้ค่าเสียหาย[n. exp.] (kān chotcha) EN: restitution FR:
การชดใช้คืน[n. exp.] (kān chotcha) EN: restitution FR: restitution [f]
การคืน[n.] (kān kheūn) EN: returning ; restitution FR:
การคืนทรัพย์สิน[n. exp.] (kān kheūn s) EN: restitution of property FR:

restitution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßzahl {f}coefficient of restitution
erstattungspflichtig; rückerstattungspflichtig {adj}liable to make restitution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restitution
Back to top