ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refutation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refutation*, -refutation-

refutation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refutation (n.) การลบล้าง See also: การคัดค้าน, การโต้แย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal,disproof
English-Thai: Nontri Dictionary
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง

refutation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驳辞[bó cí, ㄅㄛˊ ㄘˊ, 驳辞 / 駁辭] refutation; incoherent speech

refutation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation)
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P)
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation
抗弁[こうべん, kouben] (n,vs) protest; refutation; pleading
論駁[ろんばく, ronbaku] (n,vs) refutation; confutation
駁論[ばくろん, bakuron] (n,vs) refutation; confutation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refutation
Back to top