ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

escapee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *escapee*, -escapee-

escapee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
escapee (n.) ผู้ที่หลบหนี Syn. runaway
escapee (n.) ผู้หลบหนี See also: คนหลบหนี, คนที่วิ่งหนี, ผู้วิ่งหนี Syn. deserter, refugee

escapee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱走者[だっそうしゃ, dassousha] (n) escapee; fugitive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า escapee
Back to top