ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

farmstead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *farmstead*, -farmstead-

farmstead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farmstead (n.) พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในฟาร์ม Syn. farmyard, ranch
English-Thai: HOPE Dictionary
farmsteadn. ฟาร์มพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างบนฟาร์ม
English-Thai: Nontri Dictionary
farmstead(n) ทุ่งนาที่มีโรงเรือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า farmstead
Back to top