ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pyramid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pyramid*, -pyramid-

pyramid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pyramid (n.) พีระมิด See also: ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ในประเทศอียิปต์
pyramid (n.) สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด See also: รูปพีระมิด Syn. monument
pyramid (n.) การต่อตัว
pyramid (vi.) ทำเป็นรูปทรงพีระมิด
pyramidal (adj.) ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด Syn. conical
English-Thai: HOPE Dictionary
pyramid(เพอ' ระมิด) n. พีระมิด
English-Thai: Nontri Dictionary
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อตัว (v.) do a pyramid of acrobat
พีระมิด (n.) pyramid
เสี้ยม (adj.) pyramidal See also: conical Syn. แหลม Ops. ทู่
เจดีย์ 2 (n.) Pyramidella punctata
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This pyramid contains the features of all three cultures.ปิรามิดนี้ มี 3 ศิลปกรรม
This might be the first pyramid ever built.นี่เป็นปิรามิดแรกที่ถูกสร้างขึ้น
But how could anyone possibly build a pyramid out here?แต่ปัญหาอยู่ที่ ทำไมปิรามิดถึงสร้างที่นี่
According to your satellite imagery, the pyramid is located directly beneath it.ตามรูปที่สร้างจากดาวเทียมของคุณ ปิรามิดอยู่ใต้นี้
Then you were right. The pyramid contains all three cultures.คุณพูดถูก ปิรามิดรวบรวมทั้ง 3 วัฒนธรรม
Whoever built this pyramid believed in ritual sacrifice.ผู้ที่สร้างปิรามิดนี่เชื่อเรื่องการบูชายัญ
I think that's what your satellite detected. A power plant for this pyramid firing up.ผมคิดว่า สิ่งที่ดาวเทียมของคุณตรวจพบ เป็นพลังงานที่โรงไฟฟ้าของปิระมิดนี้จุดขึ้น
I'm guessing the pyramid reconfigures every ten minutes.ผมเดาว่าปิระมิดจะ เปลี่ยนรูปร่างทุกๆ 10 นาที
This pyramid is like a prison.ปิรามิดนี้เป็นเหมือนคุก
How could you get into that pyramid thing?แล้วแกเอาเงินไปเล่นพนัน จนหมดตัวได้ยังไง
He lost a fortune in that pyramid thingเขาเป็นญาติของฉัน เขาโชคไม่ดี เสียเงินกับการพนันจนหมดตัว
Freaking pyramid stuff!รู้อยู่แล้ว ว่ามันไม่เอาไป เล่นพนันจนหมดตัวหรอก

pyramid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角锥[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, 三角锥 / 三角錐] triangular pyramid (math.)
棱锥[léng zhuī, ㄌㄥˊ ㄓㄨㄟ, 棱锥 / 稜錐] pyramid (geometry)
角锥[jiǎo zhuī, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, 角锥 / 角錐] pyramid
金字塔[jīn zì tǎ, ㄐㄧㄣ ㄗˋ ㄊㄚˇ, 金字塔] pyramid

pyramid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックピラミッドバタフライフィッシュ[, burakkupiramiddobatafuraifisshu] (n) brown-and-white butterflyfish (Hemitaurichthys zoster); black pyramid butterflyfish
三角錐[さんかくすい, sankakusui] (n) triangular pyramid
五角錐[ごかくすい, gokakusui] (n) pentagonal pyramid
角錐;角すい[かくすい, kakusui] (n) pyramid
角錐台[かくすいだい, kakusuidai] (n) truncated pyramid
[すい, sui] (n) cone; pyramid
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes)
錐体路[すいたいろ, suitairo] (n) pyramidal tract; corticospinal tract

pyramid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนมเทียน[n.] (khanomthīen) EN: stuffed dough pyramid dessert ; salted stuffed dough pyramid FR:
กรวยเหลี่ยม[n.] (krūaylīem) EN: pyramid FR: pyramide [f]
แผนภูมิอายุรูปพีระมิด[n. exp.] (phaēnphūm ā) EN: age pyramid ; age pyramid chart FR:
แผนภูมิแท่งพีระมิด[n. exp.] (phaēnphūm t) EN: pyramid bar chart FR:
พีระมิด[n.] (phīramit) EN: pyramid FR: pyramide [f]
พีระมิด[n.] (phīramit) EN: pyramid FR: pyramide [f]
พีระมิดห้าเหลี่ยม[n. exp.] (phīramit hā) EN: pentagonal pyramid FR:
พีระมิดจำนวน[n. exp.] (phīramit ja) EN: pyramid of numbers FR: pyramide des nombres [f]
พีระมิดมวลชีวภาพ[n. exp.] (phīramit mū) EN: pyramid of biomass FR: pyramide de la biomasse [f]
พีระมิดพลังงาน[n. exp.] (phīramit ph) EN: pyramid of energy ; energy pyramid FR: pyramide d'énergie [f]
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phīramit sā) EN: elongated triangular pyramid FR:
พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส[n. exp.] (phīramit sī) EN: square pyramid FR:
ปิรามิด[n.] (pirāmit) EN: pyramid FR: pyramide [f]
รูปกรวยเหลี่ยม[n. exp.] (rūp krūaylī) EN: pyramid FR: pyramide [f]
รูปพีระมิด [n. exp.] (rūp phīrami) EN: pyramid FR: pyramide [f]
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; square structure with four arches and a pyramidal roof ; square hall with a tower ; mandapa ; mondop FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe

pyramid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alterspyramide {f}age pyramid
Pyramidenstumpf {m}frustum of pyramid
Pyramide {f} | Pyramiden
pyramidal {adj}pyramidal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pyramid
Back to top