ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conical*, -conical-

conical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conical (adj.) ที่เป็นรูปทรงกรวย
English-Thai: HOPE Dictionary
conical(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
English-Thai: Nontri Dictionary
conical(adj) คล้ายรูปกรวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conical-รูปกรวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conicallแบบกรวย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's one of those Oriental, sort of conical pans. - No, no, no.เสียงคร้องแคร้งค์จากกระทะหลุม แบบที่ใช้กันแถบเอเซียไง
Some kind of... small, conical canine.บางชนิดของ เขี้ยวที่เป็นรูปทรงกรวยและเล็ก

conical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, 帻 / 幘] conical cap
锥形[zhuī xíng, ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, 锥形 / 錐形] conical (cone shaped)
圆锥[yuán zhuī, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ, 圆锥 / 圓錐] conical; (cf 圓錐體|圆锥体 a cone)
圆锥形[yuán zhuī xíng, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, 圆锥形 / 圓錐形] conical; coniform

conical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat
三度笠[さんどがさ, sandogasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat
円錐図法[えんすいずほう, ensuizuhou] (n) conical projection
円錐振子[えんすいふりこ, ensuifuriko] (n) conical pendulum
円錐面[えんすいめん, ensuimen] (n) (circular) conical surface
塗笠[ぬりがさ, nurigasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat
深編み笠[ふかあみがさ, fukaamigasa] (n) (See 笠,虚無僧) type of conical hat that covers the whole head (used by Komuso monks)
[かさ, kasa] (n) (1) conical hat (East-Asian style); coolie hat; (2) something shaped like a conical hat; shade (of a lamp); (P)
網代笠[あじろがさ, ajirogasa] (n) conical wicker hat
綾藺笠[あやいがさ, ayaigasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts)

conical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
เกลียวรูปกรวย[n. exp.] (klīo rūp kr) EN: conical helix FR:
กระทงใบตอง[n. exp.] (krathong ba) EN: conical vessel made of banana leaves ; floating conical basket FR: panier en feuilles de bananier [m]
เป็นรูปกรวย[adj.] (pen rūp krū) EN: conical FR: conique
ผิวรูปกรวย[n. exp.] (phiu rūp kr) EN: conical surface FR:
รูปฝาชี[adj.] (rūp fāchī) EN: conical FR: conique
รูปกรวย[adj.] (rūp krūay) EN: conical FR: conique

conical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegelventil {n}cone valve; conical valve
Konusring {m} [techn.]cone ring; conical ring
Kegelstift {m}taper pin; conical pin
Kapsto-Kegelstopfen {m} [techn.]conical plug
Kegelfeder {f}conical helical spring
Kegelschmiernippel {n} [techn.]conical grease nipple
Konusbremse {f} [techn.]conical brake
Konusmutter {f} [techn.]conical nut
Spannscheibe {f}conical spring washer; tension disc
Kegelansenkung {f}conical countersink
Kegelversenk {m}conical countersink
Vollreifen {m} mit konischem Fußconical base solid tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conical
Back to top