ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boxer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boxer*, -boxer-

boxer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boxer (n.) นักมวย Syn. fighter
boxer (n.) สุนัขพันธุ์บอกเซอร์
boxer (n.) คนบรรจุกล่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย,สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ,คนทำกล่องหรือหีบ
English-Thai: Nontri Dictionary
boxer(n) นักมวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boxer's Shufferกระโดดชกมวย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักมวย (n.) boxer See also: pugilist, fighter, prizefighter
นักมวยสมัครเล่น (n.) amateur boxer See also: pugilist, prizefighter Ops. นักมวยอาชีพ
นักมวยอาชีพ (n.) professional boxer See also: pugilist, prizefighter Ops. นักมวยสมัครเล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coolidge was out of there faster than I've ever seen a victorious boxer leave the ring.คูลิดจ์เป็นออกจากที่นั่นเร็วกว่าที่ฉันเคยเห็นนักมวยชัยชนะออกจากแหวน
Your old man was a boxer too?ตาลุงนี่เคยเป็นนักมวยด้วยหรอเนี่ย?
I want to be a boxer and when I become a championผมอยากจะเป็นนักมวย และผมจะต้องเป็นแชมป์เปี้ยนให้ได้
Be it a boxer or a gangster, the opponent will fall.ไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือนักเลง ต้องคะมำแน่
I can see my own boxer shorts in my pants.ผมมองเห็นกางเกงในตัวเองด้วยซ้ำ
You took a boxer who likes to party to a whore-house to train?คุณพานักมวยที่ชอบสังสรรค์มายังซ่องเพื่อฝึกฝนหรอ?
Where to find a washed-up boxer like you?จะไปหา นักมวยเก่า แบบคุณได้ที่ไหน?
So the whole right side of the closet is yours, and I emptied out the top drawers of the bureau for your socks and those cute little boxer briefs you wear.ตู้เสื้อผ้าฝั่งทางขวาทั้งหมดเป็นของคุณ ฉันเคลียร์ลิ้นชักตู้ชั้นบน ให้เธอไว้ใส่ถุงเท้ากับบ๊อกเซอร์แล้วนะ
I'm running down leads and you're sitting around in your boxer shorts watching TV all day.ฉันกำลังไล่จับมันและคุณกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ ในชุดบอกเซอร์แล้วก็นั่งดูทีวีทั้งวันเนี่ยนะ
Okay, Zoe, let's take Boxer home.เอาเลย โซอี้ ปล่อยบ๊อกเซอร์กลับบ้านไป
We agreed that my boxer would fight an 800-pound steer for three grand.แต่เราตกลงกันไว้ ว่าหุ่นชั้นจะสู้กับวัวหนัก 800 ปอนด์ ค่าตัว 3000
Is there a real robot boxer in there?ในนั้นมีหุ่นนักมวยของจริงเหรอ

boxer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义和团运动[Yì hé tuán Yùn dòng, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 义和团运动 / 義和團運動] Boxer Rebellion
辛丑条约[xīn chǒu tiáo yuē, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 辛丑条约 / 辛丑條約] protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising
拳手[quán shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, 拳手] boxer
拳击手[quán jī shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄕㄡˇ, 拳击手 / 拳擊手] boxer
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, 议和团 / 議和團] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers
扶清灭洋[fú Qīng miè yáng, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ ㄧㄤˊ, 扶清灭洋 / 扶清滅洋] Support the Qing, annihilate the West! (Boxer rebellion slogan)

boxer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙姫海老;乙姫蝦[おとひめえび;オトヒメエビ, otohimeebi ; otohimeebi] (n) (uk) banded coral shrimp (Stenopus hispidus); coral banded shrimp; banded boxer shrimp
北清事変[ほくしんじへん, hokushinjihen] (n) North China Incident; Boxer Uprising
重量拳闘選手[じゅうりょうけんとうせんしゅ, juuryoukentousenshu] (n) heavy weight boxer
バンタム級[バンタムきゅう, bantamu kyuu] (n) bantam-weight (boxer); (P)
フライ級[フライきゅう, furai kyuu] (n) fly-weight (boxer); (P)
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
ボクサー[, bokusa-] (n) boxer; (P)
義和団[ぎわだん, giwadan] (n) (in Chinese history) the Boxers
重量[じゅうりょう, juuryou] (n,adj-no) (1) weight; (2) heavyweight boxer; (P)
闘士[とうし, toushi] (n) fighter (for); militant; champion (of); boxer; (P)

boxer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ๊อกเซอร์[n.] (bǿksoē) EN: boxer FR: boxer [m]
ชก[v.] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash FR: frapper ; boxer ; porter un coup ; cogner
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit FR: boxer ; combattre
กางเกงบ๊อกเซอร์[n. exp.] (kāngkēng bǿ) EN: boxer ; boxer short FR: boxer [m] (anglic.)
กางเกงขาสั้น[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: shorts ; short pants ; boxer shorts FR: short [m] ; bermuda [m]
กางเกงใน[n.] (kāngkēng na) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties ; underwear FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f] ; calbar [m] = calebar [m] (pop.) ; calcif [m] = calecif [m] (pop.) ; calbute [m]
นักชก[n. exp.] (nak chok) EN: boxer FR: boxeur [m]
นักมวย[n.] (nakmūay) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter FR: boxeur [m] ; pugiliste [m] (litt.)
นักมวยอาชีพ[n. exp.] (nakmūay āch) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur professionnel [m]
นักมวยสมัครเล่น[n. exp.] (nakmūay sam) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur amateur [m]
ต่อย[v.] (tǿi = tøi) EN: box ; fight ; break ; punch ; strike ; hit FR: boxer ; frapper à coups de poing
ย่างสามขุม[n.] (yāngsāmkhum) EN: three advancing steps of a boxer ; three position footwork ; step forward aggressively FR:
กระจับ[n.] (krajap) EN: suspensory used by boxers FR:
เปรียบมวย[v. exp.] (prīep mūay) EN: pair boxers FR:
รำมวย [n. exp.] (ram mūay) EN: [a sort of dance that boxers do on both sides of the ring to demonstrate their control and style] FR:
ตุ๊ย[v.] (tui) EN: box ; punch ; beat on FR: boxer
ไหว้ครูรำมวย [n.] (wāikhrū ram) EN: individualized dance performed by a Thai kickboxer before a bout to honor his trainer FR:

boxer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boxer {m} | Boxer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boxer
Back to top