ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prognosticate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prognosticate*, -prognosticate-

prognosticate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prognosticate (vt.) บอกเหตุล่วงหน้า See also: คาดคะเน, คาดการณ์ล่วงหน้า Syn. foretell, fortune, prophesy
English-Thai: HOPE Dictionary
prognosticate(พรอสนอส'ทิเคท) vt. ทำนายจากอาการโรค,ทำนาย,คาดคะเน, See also: prognosticator n., Syn. forecast
English-Thai: Nontri Dictionary
prognosticate(vt) ทาย,ทำนาย,แสดงอาการ,เป็นเครื่องแสดง,คาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prognosticate; prognoseพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับยาม (v.) prognosticate See also: prophesy, foretell, predict Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, นับยาม
ดูฤกษ์ดูยาม (v.) prognosticate See also: prophesy, foretell, predict Syn. นับยาม
นับยาม (v.) prognosticate See also: prophesy, foretell, predict Syn. ดูฤกษ์ดูยาม

prognosticate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับยาม[v.] (japyām) EN: prognosticate ; perform augury ; divine FR:
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; make a guess ; conjecture ; prognosticate FR: prédire ; faire des prédictions ; deviner ; pronostiquer ; annoncer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prognosticate
Back to top