ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manufacturer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manufacturer*, -manufacturer-

manufacturer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manufacturer (n.) ผู้ผลิต See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ Syn. builder, constructor, maker
manufacturers (n.) ผู้ผลิต See also: บริษัทผู้ผลิต
English-Thai: Nontri Dictionary
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This backpack is from the same manufacturer as the girl's.กระเป๋าใบนี้มาจากผู้ผลิตเดียวกันกับที่ของคุณผู้หญิงมี
Pfizer the drug manufacturer was guilty of antitrust violations.ไฟเซอร์ ผู้ผลิตยา มีความผิด ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด...
The insulation on the leg wire will inform us of who the manufacturer of the blasting cap is.Ed EIkins. I'm in charge. -Oh, good, good, good.
We're still trying to find the manufacturer of the detonator. Hurry.เรายังหายี่ห้อตัวจุดระเบิดไม่เจอเลย
MNU is the second largest weapons manufacturer in the world.MNU ใหญ่เป็นอันดับสอง ของผู้ผลิตอาวุธในโลก.
I got to, you know, get this to my people so they can find out the manufacturer and all that hooey and get it to Angela so she can get all the information she needs off this thing.พวกเขาจะได้หาผู้ผลิตพบ และทั้งหมดนี่ต้องเร่งไปให้ถึง มือแองเจิลลา เพื่อเธอ จะได้ข้อมูลทั้งหมด เธอต้องใช้แผ่นดิสนี้
I only wanted to be the biggest appliance manufacturer in the world.มองนั้น,\เขาคนนั้นเป็นเจ้าของที่นอกจากนั้นเค้กก็เป็นของเขา.
Well, when I receive them, I might be able to I.D. the manufacturer and intended use, which I imagine was not murder.ถ้าผมได้มันมา ผมอาจบอกได้ ถึงโรงงานที่ผลิต และ คนที่ใช้มัน ซึ่งผมคิดว่า คงไม่ใช่ ฆาตกร
Can you get a specific manufacturer from that?คุณจำกัดโรงงานที่ใช้สารนั่นได้ไหม
I contacted the manufacturer in Thailand.ฉันติดต่อไปทางโรงงานทางเมืองไทย
Lexwell is a camera manufacturer based out of New York.เล็กซ์เวลเป็นชื่อโรงงานผลิตกล้อง
And there's a very nice letter from the manufacturer promising to expand their selection.และนั่นคือจดหมายน่ารักๆจากผู้ผลิต ที่สัญญาว่าเขาจะขยายสายผลิตภัณฑ์

manufacturer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, 福特] Ford (name); Ford, US motor manufacturer
生产企业[shēng chǎn qǐ yè, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 生产企业 / 生產企業] manufacturer
制造业者[zhì zào yè zhě, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ ㄓㄜˇ, 制造业者 / 製造業者] manufacturer

manufacturer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セットメーカー[, settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei
マニュファクチャラー[, manyufakuchara-] (n) manufacturer
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
インテル[, interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P)
コンパック[, konpakku] (n) {comp} Compaq (computer manufacturer); (P)
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer)
ダイハツ[, daihatsu] (n) Daihatsu (Japanese automobile manufacturer)
ベレッタ[, beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer)
メーカー(P);メーカ(P)[, me-ka-(P); me-ka (P)] (n) manufacturer; maker; (P)
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price
受託開発[じゅたくかいはつ, jutakukaihatsu] (n) (1) entrusted development; (2) original equipment manufacturer; OEM
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker
工場簿記[こうじょうぼき, koujouboki] (n) factory accounting; factory bookkeeping; manufacturer's account
製造番号[せいぞうばんごう, seizoubangou] (n) (manufacturer's) serial number
Japanese-English: COMDICT Dictionary
生産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer

manufacturer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phū) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิตไอศกรีม[n. exp.] (phūphalit a) EN: ice cream manufacturer FR:
ผู้ผลิตอากาศยาน[n. exp.] (phūphalit ā) EN: aircraft manufacturer FR: constructeur aéronautique [m]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[n. exp.] (phūphalit k) EN: aircraft manufacturer FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
ผู้ผลิตรถยนต์[n. exp.] (phūphalit r) EN: carmaker ; car manufacturer FR: constructeur automobile [m]
ผู้รับจ้างผลิต[n. exp.] (phū rapjāng) EN: original equipment manufacturer (OEM) FR:
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
โรงงานแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
ผลิต[v.] (phalit) EN: produce ; manufacture ; make ; generate ; yield FR: produire ; fabriquer ; manufacturer

manufacturer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer
Kraftfahrzeughersteller {m}automobile manufacturer
Computerhersteller {m}computer manufacturer
Großunternehmer {m}large scale manufacturer
Fahrzeughersteller {m}motor vehicle manufacturer; vehicle manufacturer
Lohnfertiger {m}toll manufacturer
Waffenfabrikant {m}arms manufacturer
Fabrik-Schild {n}manufacturer's plate
Hersteller {m}manufacturer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manufacturer
Back to top